Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/270 av 23. februar 2022 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2021/1410 om godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis DSM 28710 som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner, mindre utbredte fjørfearter for egglegging, fjørfearter for avl og prydfugler (innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/270 of 23 February 2022 correcting Implementing Regulation (EU) 2021/1410 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus licheniformis DSM 28710 as a feed additive for laying hens, minor poultry species for laying, poultry species for breeding and ornamental birds (holder of authorisation Huvepharma NV)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.02.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder retting av feil i forordning (EU) 2021/1410 som godkjenner Bacillus liceniformis (DSM 28710) som avlteknisk tilsetningsstoff. Ved en feil ble avlskalkun ekskludert i vedlegget til godkjenningen. Avlskalkun er derfor inkludert i vedlegget til forordning (EU) 2021/1410.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/270
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0270

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.02.2022
Frist returnering standardskjema: 01.04.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.01.2022
Høringsfrist: 14.03.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker