Kommisjonsforordning om oppdateringer av årlig og månedlig energistatistikk

Kommisjonsforordning (EU) 2022/132 av 28. januar 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 med hensyn til gjennomføring av oppdateringer for den årlige og månedlige energistatistikken

Commission Regulation (EU) 2022/132 of 28 January 2022 amending Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council on energy statistics, as regards the implementation of updates for the annual, monthly and short-term monthly energy statistics

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.02.2022

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2022/132 spesifiserer endringer i den årlige og månedlige energistatistikken i lys av nye statistikkbehov blant annet som følge av den europeiske planen for grønt skifte (European Green Deal).

Kommisjonsforordningen endrer vedleggene A, B og D i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 om energistatistikk på disse områdene:

 • Innsamling av data om elektrisitetsproduksjon etter sektor (desentralisert produksjon)
 • Ikke-energibruk av visse fornybare drivstoff
 • Hydrogen
 • Energilagring: batterier
 • Varmepumper
 • Underkategorier av solceller (PV)
 • Nyinstallerte og nedlagte anlegg for kraftproduksjon
 • Innsamling av data om endelig energiforbruk innen tjenester og transport
 • Bedre aktualitet for årlig innsending av data
 • Inndeling av endelige energiforbruk i landbruk/skogbruk i to delkomponenter
 • CHP (kombinert varme- og kraftproduksjon): forbedre konsistensen mellom energistatistikkforordningen og energieffektivitetsdirektivet
 • Splitting av overførings- og distribusjonstap
 • Endelig energiforbruk i datasentre
 • Obligatorisk rapportering av tilbudssiden i mini-spørreskjemaene
 • Rapporteringskrav knyttet til kortsiktig månedlig statistikk for naturgass, olje- og petroleumsprodukter fjernes

De oppdaterte vedleggene i Kommisjonsforordning (EU) 2022/132 erstatter vedleggene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008. Europaparlaments. og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (statistikk) 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettene for Statistisk sentralbyrå, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/132
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0132

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.09.2021
Frist returnering standardskjema: 03.01.2022
Dato returnert standardskjema: 15.12.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: