MDMS

Multimodale digitale mobilitetstjenester

Multimodal digital mobility services

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.02.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: I. Innlandstransport

Status

Det har nå vært gjennomført en høring/innspillsrunde i form av et spørreskjema. Kommisjonen har varslet at et regelverksforslag vil legges frem i fjerde kvartal 2022. Det er forelåpig usikkert hvilken form og hvilket omfang dette vil ha, men Norge følger nøye med på utviklingen. Eksperter fra Jernbanedirektoratet og Entur deltar i det nyopprettede Multimodal Passenger Mobility Forum, som vil behandle spørsmål på dette området.    

Sammendrag av innhold

DG MOVE har lansert et initiativ for å regulere multimodale digitale mobilitetstjenester (MDMS). Det er gjennomført en egen høring/innspillsrunde i form av et spørreskjema om hva man mener er viktig å regulere i et slikt initiativ. 

Dette initiativet følger opp tiltakspunkt 37 i mobilitetsstrategien. Formålet er etablere et regulatorisk rammeverk for gjøre det enklere og bedre å planlegge og kjøpe billetter til reiser med et eller flere transportmidler i EU/EØS. Videre er det ønskelig å integrere kollektivtransport og jernbanetjenester for å få sømløse multimodale kollektivreiser i tråd med den grønne given.

Overordnet går innspillene ut på at det er behov for felleseuropeisk regulering av et visst omfang, at det er viktig å legge til rette for interoperable løsninger som kan brukes av alle transportslag, at transportmyndighetene bør ha tilgang på nødvendige data for å kunne planlegge og utvikle gode mobilitetstjenester, og at sømløs billettering vil gjøre det enklere og mer attraktivt å bruke kollektivtransport. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det er ennå ikke klart hvilken form reguleringen vil ta, men det må forventes at det kan bli behov for å endre lover og forskrifter på området. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er tidlig å si noe konkret om økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget, men DG MOVE vil sette i gang en Impact Assessment for å vurdere slike forhold. 

Sakkyndige instansers merknader

Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen har sendt SD innspill til høringen. Samtlige høringsinnspill er tilgjengelige på DG MOVEs nettside, se link over. 

Vurdering

Formålet med initiativet ligger tett opp til regjeringens transportpolitikk slik den uttrykkes i Hurdalplattformen. SD har hatt møte med involverte aktører for å diskutere norske posisjoner, og har fått konkrete innspill fra Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Det har allerede vært gjennomført en innspillsrunde der bl.a. Jernbanedirektoratet har gitt innspill. Det er viktig at Norge bidrar med inspill på den fremtidige reguleringen av dette området. Vi har kommet langt i å nå de uttalte målsetningene på nasjonalt nivå, særlig gjennom hvordan vi har lagt opp Enturs tjenester, og det er derfor viktig at ny lovgivning på området baseres på de samme prinsippene og ikke legger hindringer i veien for den videre utviklingen av disse tjenestene. SD har derfor sendt inn egne innspill til høringen. Disse er i stor grad basert på innspillene til Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, men er til dels formulert noe mer overordnet.

Det er også sentralt å se dette initiativet i sammenheng med revisjonen av ITS-direktivet som også er lagt frem i den nye mobilitetspakken, se eget EØS-notat. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker