Ny mat - godkjenning av plantene Wolffia arrhiza og Wolffia globosa som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2191 av 10. desember 2021 om tillatelse til å bringe de friske plantene Wolffia arrhiza og/eller Wolffia globosa i omsetning som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2191 of 10 December 2021 authorising the placing on the market of fresh plants of Wolffia arrhiza and/or Wolffia globosa as a traditional food from a third country under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.02.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.03.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner de friske plantene Wolffia arrhiza og Wolffia globosa som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland (ny mat), til bruk som sådan til den generelle befolkningen. Tradisjonell mat fra tredjeland er ny mat som har vært brukt i lang tid i et tredjeland uten at det er påvist helseskader. Dette må bekreftes ved dokumentasjon av sammensetningen av matvaren, og at den har blitt brukt sammenhengende i minst 25 år i det vanlige kostholdet til et vesentlig antall mennesker i minst ett tredjeland. Søkeren har dokumentert at de friske plantene har en langvarig sikker bruk som næringsmiddel i Sørøst-Asia, og spesielt i Myanmar, Laos og Thailand.

Tradisjonell mat fra tredjeland godkjennes ved at søkeren sender en melding til Kommisjonen, jf. artikkel 14 i ny mat-forordningen (EU) 2015/2283. Hvis en medlemsstat eller EFSA (European Food Safety Authority) ikke legger fram en dokumentert innvending mot at produktet er trygt innen 4 måneder, kan Kommisjonen umiddelbart inkludere næringsmiddelet i unionslisten over godkjente produkter.

Verken medlemslandene eller EFSA har lagt fram dokumenterte innvendinger mot godkjenning av de friske plantene Wolffia arrhiza og Wolffia globosa som ny mat, dvs. det er ikke angitt spesifikke helsemessige bekymringer mot godkjenning. EFSA har imidlertid publisert en teknisk rapport, hvor de påpeker at tryggheten til plantene i stor grad påvirkes av voksestedet, og at tilstedeværelse av tungmetaller og mikrocystiner ikke kan utelukkes. Rester av sporstoffer fra gjødsel, som kopper, molybden, sink, bor og mangan, kan også utgjøre en helsemessig risiko. Siden det ikke er klart om grenseverdier for tungmetaller i kontaminant-regelverket (forordning (EF) nr. 1881/2006 om maksimumsnivå for visse kontaminanter i næringsmidler) gjelder for disse plantene, så inkluderes tilsvarende grenseverdier i spesifikasjonen til godkjenningen.

De friske plantene Wolffia arrhiza og Wolffia globosa føres ved forordningen opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470). De friske plantene kan bare brukes slik de tradisjonelt er brukt, dvs. som sådan. Lovbestemt betegnelse er «Wolffia arrhiza og Wolffia globosa», eller «Wolffia arrhiza» eller «Wolffia globosa» avhengig av hvilken plante som brukes. Vedlegg 2 inneholder spesifikasjoner for plantene (beskrivelse, mikrobiologiske kriterier, grenseverdier for tungmetaller, sporelementer, cyanotoksiner og pesticider).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukerne. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/2191
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32021R2191

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2022
Frist returnering standardskjema: 25.02.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: