Utfyllende bestemmelser til IFD om hvilke verdipapirforetak som skal være underlagt CRR

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2153 av 6. august 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/2034 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer kriteriene for at visse verdipapirforetak skal omfattes av kravene i forordning (EU) nr. 575/2013

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2153 of 6 August 2021 supplementing Directive (EU) 2019/2034 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the criteria for subjecting certain investment firms to the requirements of Regulation (EU) No 575/2013

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.02.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at direktiv 2019/2034 (Investment Firm Directive - IFD) tas inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er utfyllende regler til direktiv 2019/2034 om tilsyn med verdipapirforetak (Investment Firm Directive, IFD).

IFD fastsetter et særskilt kapitaldekningsregelverk for verdipapirforetak. IFD gir samtidig adgang for tilsynsmyndigheten til å bestemme at visse verdipapirforetak likevel skal fortsette å være underlagt kapitaldekningsreglene for kredittinstitusjoner, blant annet dersom verdipapirforetaket driver virksomhet i et slikt omfang at verdipapirforetakets sammenbrudd eller betalingsvanskeligheter kan føre til systemrisiko, eller dersom verdipapirforetaket er et clearingmedlem.

Forordningen fastsetter utfyllende regler om når vilkårene om henholdsvis systemrisiko og clearingmedlem er oppfylt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen antas å få begrensede økonomiske og administrative konsekvenser. Svært få eller ingen norske verdipapirforetak antas å ville oppfylle kriteriene i IFD for adgang til å bestemme at kapitaldekningsreglene for kredittinstitusjoner skal gjelde. Verdipapirforetak i dag er for øvrig fremdeles underlagt kapitalkravsreglene for kredittinstitusjoner i påvente av gjennomføring av IFD.

Sakkyndige instansers merknader

 

Vurdering

Forordningen antas ikke å være i konflikt med norske interesser eller andre internasjonale forpliktelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er utfyllende til direktiv 2019/2034 som ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Ikrafttredelsestidspunktet må tilpasses slik at rettsakten tidligst trer i kraft samtidig som IFD i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2153
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/2034
Celexnr.: 32021R2153

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.10.2021
Frist returnering standardskjema: 01.07.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: