Utkast til Kommisjonsforordning om utsettelse av visse overgangsfrister i forordning (EU) 2014/947 om ubemannede luftfartøyer

Utkast til Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) 2019/947 hva gjelder utsettelse av overgangsfrist for bruk av visse ubemannede luftfartøyer i "åpen" kategori og ikrafttredelsesdato for standard scenarioer for operasjoner utenfor visuell synsrekkevidde

Draft Commission Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) 2019/947 as regards postponing the transition dates for the use of certain unmanned aircraft systems in the ‘open’ category and the date of application for standard scenarios for operations executed in or beyond the visual line of sight

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.02.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forslaget er utarbeidet av EASA etter innspill fra medlemsstatene og fra markedet som har advart mot reell mangel på tilgjengelige droner og de negative konsekvensene dette kan få for aktiviteten og utviklingsmulighetene i dronebransjen. Saken har ikke vært på offentlig høring i EU. De formelle konsultasjonene av forslaget skjer i EASA komiteen, hvor Norge har observatørstatus. 

Sammendrag av innhold

Saken gjelder utkast til rettsakt om endring av overgangsreglene i forordning 2019/947 art. 20 og 22 om adgang til bruk av såkalte «legacy drones» (droner som ikke er CE-merket) i åpen kategori. Denne overgangsfristen foreslås endret fra 1. januar 2023 til 1. januar 2024. Bakgrunnen er at flere av de tekniske standardene for produksjon av slike droner ikke ventes å bli ferdige før medio 2023. De aktuelle CE-merkede dronene, som i dagens utgave av forordningen vil bli påbudt å benytte fra årsskiftet 22/23, vil antagelig ikke foreligge på markedet før midten av 2023. Av samme grunn foreslås også en ett års utsettelse av ikraftredelsesdatoen for forordningens bestemmelser om såkalte standardscenarioer for bruk av droner i spesifikk kategori. Bruk av slike standard scenarioer forustetter at det flys med CE-merkede droner (klasse C5 el. C6). Denne endringen gjøres i forordningens artikkel 23. 

Merknader
Hjemmel i EF-traktaten

Forordningen vil bli hjemlet i forordning (EU) 2018/1139 (ny EASA basisforordning) artikkel 57, som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Rettslige konsekvenser

Luftfart med droner reguleres i EU av forordning (EU) 2019/947. Forordning  (EU) 2019/947 vil bli EØS-gjennomført i Norge når basisforordningen (EU) 2018/1139 er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i Norge. Dette vil antagelig kunne skje i løpet av 2022. SIden rettsakten dette notatet omhandler endrer sentrale overgangsbestemmelser i forordning (EU) 2019/947, vil det være behov for å EØS-gjennomføre dette samtidig med gjennomføringen av den nevnte hovedforordningen. Forordningen vil bli gjennomført gjennom endring av forskrift 25. november 2020 nr. 2460 om luftfart med ubemannet luftfartøy i åpen- og i spesifikk kategori (BSL A 7-2). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte bestemmelsene vil medføre at ikke-CE merkede droner vil kunne benyttes til aktuelle operasjoner i åpen kategori frem til egnede CE-merkede droner ventes å bli alminnelig tilgjengelige på markedet. Denne fristutsettelsen vil forhindre at dronebransjen blir negativt påvirket av mangel på egnede droner. Utsettelsen vil også medføre at reglene om standardscenarioer ikke settes i kraft før egnede droner blir tilgjengelig på markedet. Disse endringene anses å være positive for de berørte aktørene som først og fremst vil være rekresjonelle og profesjonelle brukere av droner til flyging etter reglene for åpen kategori i forordning (EU) 2019/947. Den foreslåtte utsettelsen av reglene for bruk av standardscenarioer, anses også som positiv for droneoperatørene som skal operere i spesifikk kategori. Det er ikke identifisert negative konsekvenser av de foreslåtte endringene. 

Sakkyndige instansers merknader

Utkastet til rettsakt er ikke behandlet i spesialutvalget for transport. Luftfartstilsynet finner forslaget til forordning EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Luftfartstilsynet er positiv til den foreslåtte endringsforordningen. Dersom overgansfristene ikke utsettes som foreslått i rettsakten vil konsekvensen antagelig bli mangel på droner som kan benyttes av droneoperatører til de aktuelle operasjonene. Dette vil igjen kunne medføre vesentlige begrensninger på aktiviteten i bransjen frem til CE-merkede droner blir tilgjengelige i markedet. Å forlenge de aktuelle overgangsfristene med ett år vil medføre en fortsettelse av dagens overgangsordning. Dette vil gjøre det mulig å opprettholde aktiviteten i bransjen frem til aktuelle CE-merkede droner blir tilgjengelige i markedet. Fristutsettelsen ventes ikke å påvirke sikkerheten negativt.  

Luftfartstilsynet finner forslaget til forordning EØS-releavnt og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2018/1139

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker