EØS-notatbasen

Animalske biprodukter

Kommisjonsforordning (EU) 2022/384 av 4. mars 2022 om endring av vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til tilpasning av listene over tredjestater, territorier eller soner i disse hvorfra det er tillatt å innføre animalske biprodukter og avledede produkter til Unionen

Commission Regulation (EU) 2022/384 of 4 March 2022 amending Annex XIV to Regulation (EU) No 142/2011 as regards adaptation of the lists of third countries, territories or zones thereof from which the entry into the Union of animal by-products and derived products is permitted

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.01.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Animalske biprodukter kan importeres til EU forutsatt at de animalske biproduktene kommer fra et listeført tredjeland/virksomhet (vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011) og at forsendelsen følges av et sertifikat. Ofte listeføres et land for import av animalske biprodukter hvis samme land er listeført for andre animalske forsendelser (f.eks. næringsmidler, levende dyr). Listeføring av andre forsendelser endres som følge av den nye dyrehelseforordningen (forordning (EU) nr. 2016/429). Det er derfor nødvendig å endre animaliebiproduktlista i systematisering og i henvisninger.

Alle henvisninger til utgåtte forordninger byttes ut med henvisning til forordningene (EU) 2021/404 eller (EU) 2021/405. Dersom et tredjeland var godkjent for import av et gitt animalsk biprodukt, men ikke er listeført i en av de nevnte rettsaktene, så føres dette landet opp enkeltvis. Et eksempel på dette er i tabell 1, rad 1, kolonne 5 hvor Albania, Algerie og El Salvador er ført opp.

Det er ingen endringer i hvilke land man kan importere animalske biprodukter fra.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller industrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/384
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0384

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.01.2022
Frist returnering standardskjema: 13.05.2022
Dato returnert standardskjema: 01.03.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.03.2022
Høringsfrist: 20.04.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker