Avslag på artikkel 14(1)a) helsepåstand

Kommisjonsforordning (EU) 2022/710 av 6. mai 2022 om avslag på helsepåstander om næringsmidler og som viser til redusert risiko for sykdom

Commission Regulation (EU) 2022/710 of 6 May 2022 refusing to authorise a health claim made on foods and referring to the reduction of disease risk

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.03.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler gjennomfører forordning (EF) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen) i norsk regelverk. Bruk av ernærings- og helsepåstander på næringsmidler er frivillig. En virksomhet som ønsker å bruke godkjente helsepåstander i merkingen eller reklamen for næringsmiddelet, har ansvar for at kravene i påstandsforordningen er oppfylt. Ett av formålene med påstandsforordningen er å sikre at helsepåstander er sannferdige, klare, pålitelige og ikke villedende for forbrukerne.

Virksomheter kan sende inn søknader om godkjenning av helsepåstander til en medlemsstat. Denne medlemsstaten skal deretter videresende søknaden til Den Europeiske myndighet for mattrygghet (EFSA) for en vitenskapelig vurdering. Europakommisjonen og de andre medlemsstatene skal orienteres om dette. Europakommisjonen skal på bakgrunn av EFSAs konklusjoner treffe beslutning om godkjenning eller avslag av helsepåstanden.

Forordning (EU) 2022/710 gjelder en helsepåstand som en virksomhet har er søkt om godkjenning om etter artikkel 14(1)a) i påstandsforordningen. Søknader etter artikkel 14(1)a) i påstandsforordningen sier noe om et næringsstoff eller et annet stoffs betydning for reduksjon i en risikofaktor for sykdom.

Virksomheten søkte om følgende helsepåstand (fritt oversatt):

  • Anxiofit-1 har vist seg å ha en positiv innvirkning på subklinisk og mild angst. Subklinisk og mild angst er risikofaktorer for utvikling av angstrelaterte sykdommer og depresjon.

EFSA har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for søknaden til den aktuelle helsepåstanden (EFSA-Q-2020-00032) og har konkludert med at det ikke er fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon til å etablere en årsak og virkningssammenheng mellom helsepåstandens ordlyd og inntak av virkestoffet (Anxiofit-1, en ingrediens som inneholder tørket rotekstrakt av Echinacea angustifolia). Helsepåstanden oppfyller dermed ikke kravene i påstandsforordningen og godkjennes derfor ikke av Europakommisjonen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukerne. 

Virksomhetene:

Virksomhetene må forholde seg til at helsepåstanden som avvises ikke kan brukes på næringsmidler.

Forbrukerne:

EFSA-vurderingene gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/710
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32022R0710

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.05.2022
Frist returnering standardskjema: 24.06.2022
Dato returnert standardskjema: 30.05.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.12.2021
Høringsfrist: 20.01.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker