Beslutning om EU Stamp

Kommisjonens beslutning (EU) 2021/2147 om godkjenning av teknisk utstyr merket med EU-stempel

COMMISSION DECISION (EU) 2021/2147 of 3 December 2021 on the approval of civil aviation security equipment with ‘EU Stamp’ marking

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.01.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Saken har vært presentert i AVSEC-møter i mars og juni 2021. 

Rettsakten faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i forordning (EU) 2015/1998 og i beslutning C(2015) 8005.

Rettsakten her inneholder liste over teknisk utstyr som har godkjenning etter forordning (EU) 2015/1998 og som har fått EU-stempel ("EU Stamp"). EU-stempel indikerer at utstyret oppfyller de ytelseskravene teknisk utstyr skal ha. Gjennom denne beslutningen har Kommisjonen anerkjent godkjenningsprosessen som gjøres av European Civil Aviation Conference (ECAC) for å være en obligatorisk forutsetning forut for godkjenning av teknisk utstyr.

Teknisk utstyr som er godkjent på nasjonalt nivå etter unntak fra det felleseuropeiske godkjenningsregimet mottar ikke automatisk EU-stempel. Kommisjonen kan innvilge et såkalt "pending EU-stamp" for disse i påvente av sluttført godkjenningsprosess iht. felles prosedyre. 

Kommisjonen skal opprettholde en konsolidert unionsdatabase som har oversikt over hvilket teknisk utstyr som er gitt EU-stempel. Dette er teknisk utstyr som kan installeres og brukes i hele EU-området. Listen finnes i annekset til beslutningen og vil oppdateres regelmessig ettersom teknisk utstyr kommer til. 

Beslutningen vil være gjeldende i EU på den tjuende dag etter publisering i Official Journal.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ny rettsakt gis med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.  Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.(securityforskriften), og tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Luftfartstilsynet har ikke identifisert noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Beslutningen er opplisting av det tekniske utstyret som er godkjent av EU (ECAC) og har fått et EU stempel.

Utstyret er også listet i den nye KSDA2, som er gammel RA/KC basen. Informasjon om teknisk utstyr vil kunne hentes ut derfra ved behov.

Beslutningen har ingen praktisk betydning for norske myndigheter eller aktører utover det som er nevnt over.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/2147
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32021D2147

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.12.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 20.01.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.06.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 192/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: