Endring av listen over tredjestater med godkjent restkontrollprogram

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2315 av 17. desember 2021 om endring av beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2021/2315 of 17 December 2021 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Sakstrinn

 1. Forenklet prosedyre

Opprettet 31.01.2022

Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten erstatter vedlegget til beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer/program for restkontroll av veterinærmedisin og forurensinger for deler av sin produksjon. Grunnrettsakten, beslutning 2011/163/EU, godkjenner planene/programmene som er formidlet av tredjestater og som er gitt i medhold av artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF. Disse planene/programmene viser at tredjestaten dermed oppfyller et av kravene for å kunne eksportere til EU/EØS. Denne oversikten, som omfatter dyr og animalske produkter, er gitt som et vedlegg til beslutning 2011/163/EU.

Rettsakten erstatter vedlegget i beslutning 2011/163/EU, og medfører følgende endringer i gjeldende kategorier og tilføyer nye underkolonner og en ny kolonne.

Ny kolonne for naturtarm

 • Albania, Argentina, Australia, Hviterussland, Brasil, Chile, Kina, Colombia, Egypt, India, Iran, Japan, Libanon, Mongolia, Marokko, New Zealand, Pakistan, Paraguay, Russland, Serbia, Sveits, Syria, Tunisia, Tyrkia, Ukraina, Storbritannia, Uruguay og Usbekistan har presentert en spesifikk overvåkingsplan for restkonsentrasjoner i naturtarm, som har blitt tilfredsstillende evaluert av EU-kommisjonen. Alle innsendte planer gir tilstrekkelige garantier og godkjennes. Disse tredjelandene føres opp i vedlegget til vedtak 2011/163/EU for naturtarm.

Nye underkolonner for akvakultur

 • Kolonnen akvakultur i vedlegget til vedtak 2011/163/EU deles inn i fire underkolonner,  «fisk», «fiskeprodukter», «repsdyr» og «bløtdyr», for å være bedre tilpasset de kategoriene som er brukt i sertifikater fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235 og i lister over land hvor det er tillatt å innføre visse produkter til EU/EØS i vedlegg VIII og IX i gjennomføringsforordning (EU) 2021/405.

Endringer i kolonnene om fisk, fiskeprodukter, krepsdyr

 • Albania, Argentina, Armenia, Hviterussland, Bosnia-Hercegovina, Falklandsøyene, Færøyene, Isle of Man, Israel, Japan, Kenya, Mauritius, Moldova, Montenegro, Marokko, New Zealand, Nord-Makedonia, Serbia, Singapore, Tyrkia, Uganda, Ukraina, Storbritannia og Uruguay har sendt inn en spesifikk overvåkingsplan for restkonsentrasjoner som kun dekker én underkategori av akvakultur, «fisk», som har blitt tilfredsstillende evaluert av EU-kommisjonen. Alle disse planene gir tilstrekkelige garantier og godkjennes. Disse tredjelandene inkluderes i underkategorien om fisk oppført i vedlegget til vedtak 2011/163/EU.
 • Australia, Iran og Madagaskar har sendt inn en spesifikk restovervåkingsplan for akvakulturunderkategorien «fiskeprodukter», og den har blitt tilfredsstillende evaluert av EU-kommisjonen. Alle disse planene gir tilstrekkelige garantier og godkjennes. Disse tredjelandene inkluderes i underkategorien om fiskeprodukter oppført i vedlegget i vedtak 2011/163/EU.
 • Belize, Brunei, Cuba, Guatemala, Mosambik, Ny-Caledonia, Nicaragua, Nigeria, Tanzania og Venezuela har sendt inn en spesifikk over våkingsplan for restkonsentrasjoner som kun dekker én underkategori av akvakultur, «krepsdyr», som har blitt tilfredsstillende evaluert av EU-kommisjonen. Alle disse planene gir tilstrekkelige garantier og godkjennes. Disse tredjelandene inkluderes i underkategorien om krepsdyr oppført i vedlegget til vedtak 2011/163/EU.
 • De forente arabiske emirater har ikke levert en fiskeplan til EU-kommisjonen. De forente arabiske emirater har imidlertid gitt garantier angående fisk med opprinnelse i enten medlemsland eller tredjeland som er godkjent for å eksportere slike produkter til EU/EØS. De forente arabiske emirater inkluderes i underkategorien om fisk oppført i vedlegget til vedtak 2011/163/EU med en fotnote.
 • Oman er for tiden oppført i vedlegget til vedtak 2011/163/EU når det gjelder andre akvakulturprodukter enn krepsdyr. Oman har forelagt EU-kommisjonen en plan for fisk som ikke gir tilstrekkelige garantier. Oman strykes fra listen i vedlegget til vedtak 2011/163/EU for fisk.
 • Iran er for tiden oppført i vedlegget til vedtak 2011/163/EU når det gjelder andre akvakulturprodukter enn fisk. Iran har forelagt EU-kommisjonen en plan for fiskeprodukter og for krepsdyr. Denne planen gir tilstrekkelige garantier. Iran inkluderes på listen i vedlegget til vedtak 2011/163/EU for produkter av fisk og krepsdyr.

Endringer i kolonnene om svin, bearbeide animalske produkter, og vilt

 • Mexico har ikke forelagt EU-kommisjonen en plan for svinekjøttprodukter. Mexico har imidlertid gitt garantier for svinekjøttprodukter med opprinnelse i enten medlemsstater eller tredjeland som har tillatelse til å eksportere slike produkter til EU/EØS. Mexico inkluderes i kategorien om griser i vedlegget til vedtak 2011/163/EU med en fotnote.
 • Tredjeland kan kjøpe bearbeidede animalske produkter i sammensatte produkter, enten fra medlemsstater eller fra andre tredjeland som er godkjent for å importere slike bearbeidede produkter til EU/EØS, med det formål kun å brukes til fremstilling av sammensatte produkter som:eksporteres til EU/EØS. Tredjeland som krever bruk av slike bearbeidede animalske produkter i de sammensatte produktene, oppføres i vedlegget til vedtak 2011/163/EU med en fotnote.
 • Tunisia er for tiden oppført i vedlegget til vedtak 2011/163/EU når det gjelder vilt. Tunisia har ikke sendt inn en plan for vilt til EU-kommisjonen og har uttalt at det ikke har vært produksjon av vilt på mange år. Tunisia strykes fra listen i vedlegget til vedtak 2011/163/EU for vilt.

Endringer i kolonnene som gjelder egg og honning

 • Australia har forelagt EU-kommisjonen en plan for egg. Planen gir tilstrekkelige garantier og godkjennes. Australia inkluderes på listen i vedlegget til vedtak 2011/163/EU for egg.
 • Ghana er for tiden oppført i vedlegget til vedtak 2011/163/EU når det gjelder honning. Ghana har forelagt kommisjonen en plan for honning som ikke gir tilstrekkelige garantier. Ghana bør derfor strykes fra listen i vedlegget til vedtak 2011/163/EU for honning.
 • Wallis og Futuna har sendt inn en plan for honning til EU-kommisjonen. Planen gir tilstrekkelige garantier og godkjennes. Wallis og Futuna inkluderes i listen i vedlegget til vedtak 2011/163/EU for honning.

Endringer i kolonnene om krepsdyr, melk, melkerester, egg, eggerester og honning for land som ikke har presentert en plan for overvåking iht art. 7 i direktiv 96/23/EF, men som inkluderes i vedlegget

 • Albania er ikke i stand til å presentere en plan for overvåking av melkerester tilsvarende det som kreves i artikkel 7 i direktiv 96/23/EF. Albania har imidlertid, gjennom en erklæring i samsvar med artikkel 2 i vedtak 2011/163/EU, gitt garantier for at det i det sammensatte produktet som skal eksporteres til EU/EØS, kun melk med opprinnelse i enten medlemsstat eller tredjeland har tillatelse til å eksportere slike produkter til EU/EØS. Albania inkluderes på listen i vedlegget til vedtak 2011/163/EU for melk.
 • Egypt er ikke i stand til å presentere en plan for overvåking av restkonsentrasjoner av melk tilsvarende det som kreves i artikkel 7 i direktiv 96/23/EF. Imidlertid har Egypt, i en erklæring i samsvar med artikkel 2 i vedtak 2011/163/EU, gitt garantier for at det sammensatte produktet som skal eksporteres til EU/EØS kun bruker melk med opprinnelse i enten medlemsland eller tredjeland som har tillatelse til: å eksportere slikt. produkter til EU/EØS. Egypt inkluderes på listen i vedlegget til vedtak 2011/163/EU for melk.
 • Indonesia er ikke i stand til å gi en vervåkingsplan for restkonsentrasjoner om melk og egg tilsvarende den som kreves i artikkel 7 i direktiv 96/23/EF. Imidlertid har Indonesia ved en erklæring gitt i samsvar med artikkel 2 i vedtak 2011/163/EU gitt garantier for at i det sammensatte produktet som skal eksporteres til EU/EØS, kun melk og egg med opprinnelse i enten medlemsstat eller tredjeland som er godkjent for å eksportere slike produkter til EU/EØS. Indonesia inkluderes på listen i vedlegget til vedtak 2011/163/EU for melk og egg.
 • Japan er ikke i stand til å presentere en plan for å overvåke restkonsentrasjoner av honning tilsvarende det som kreves i artikkel 7 i direktiv 96/23/EF. Ved hjelp av en erklæring i samsvar med artikkel 2 i vedtak 2011/163/EU har Japan imidlertid gitt garantier for at i det sammensatte produktet som skal eksporteres til EU/EØS, kun honning med opprinnelse i enten medlemsstat eller tredjeland som er autorisert for eksportere slike produkter til EU/EØS. Japan inkluderes på listen i vedlegget til vedtak 2011/163 / EU for honning
 • Mexico er ikke i stand til å presentere en plan for overvåking av restkonsentrasjoner av melk tilsvarende det som kreves i artikkel 7 i direktiv 96/23/EF. Imidlertid har Mexico i en erklæring i samsvar med artikkel 2 i avgjørelse 2011/163/EU gitt garantier for at i det sammensatte produktet som skal eksporteres til EU/EØS, kun melk med opprinnelse i enten medlemsstat eller tredjeland som har tillatelse til å eksportere slike produkter til EU/EØS. Mexico inkluderes på listen i vedlegget til vedtak 2011/163 / EU for melk
 • Marokko er ikke i stand til å presentere en restovervåkingsplan for melk, krepsdyr og egg tilsvarende den som kreves i artikkel 7 i direktiv 96/23/EF. Imidlertid har Marokko i en erklæring i samsvar med artikkel 2 i vedtak 2011/163/EU gitt garantier for at det sammensatte produktet som skal eksporteres til EU/EØS kun bruker melk, krepsdyr og egg med opprinnelse i enten medlemsstat eller tredjeland, med tillatelse til å eksportere slike produkter til EU/EØS. Marokko inkluderes på listen i vedlegget til vedtak 2011/163/EU for melk, krepsdyr og egg.
 • Oman er ikke i stand til å presentere en restovervåkingsplan for melk, egg og honning tilsvarende den som kreves i artikkel 7 i direktiv 96/23/EF. Ved en erklæring i samsvar med artikkel 2 i avgjørelse 2011/163/EU garanterer imidlertid Oman at det sammensatte produktet som skal eksporteres til EU/EØS kun bruker melk, egg og honning med opprinnelse i enten medlemsstaten eller tredjeland, med tillatelse til å eksportere slike produkter til EU/EØS. Oman inkluderes på listen i vedlegget til vedtak 2011/163/EU for melk, egg og honning.
 • Taiwan er ikke i stand til å presentere en plan for overvåksplan for restkonsentrasjoner av melk tilsvarende det som kreves i artikkel 7 i direktiv 96/23/EF. Ved hjelp av en erklæring i samsvar med artikkel 2 i vedtak 2011/163/EU har Taiwan imidlertid gitt garantier for at i det sammensatte produktet som skal eksporteres til EU/EØS, kun melk med opprinnelse i enten medlemsstat eller tredjeland som har tillatelse til å eksportere slike produkter til EU/EØS. Taiwan inkluderes på listen i vedlegget til vedtak 2011/163/EU for melk.
 • Vietnam er ikke i stand til å presentere en overvåkingsplan for restkonsentrasjoner for melk og eggr tilsvarende det som kreves i artikkel 7 i direktiv 96/23/EF. Men gjennom en erklæring i samsvar med artikkel 2 i vedtak 2011/163/EU har Vietnam gitt garantier for at det sammensatte produktet som skal eksporteres til EU/EØS kun bruker melk og egg med opprinnelse i enten medlemsland eller tredjeland som er godkjent til å eksportere slike produkter til EU/EØS. Vietnam inkluderes på listen i vedlegget til vedtak 2011/163/EU for melk og egg.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler. Rettsakten gjennomføres etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen, forbrukere eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2021/2315
Celexnr.: 32021D2315

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: