EØS-notatbasen

Forordning (EU) 2022/3

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/3 av 4. januar 2022 om korrigering av enkelte språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1018 Anneks II om utarbeiding av en liste med klassifisering av tilfeller innen sivil luftfart som omfattes av obligatorisk rapportering i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/3 of 4 January 2022 correcting certain language versions of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2015/1018 laying down a list classifying occurrences in civil aviation to be mandatorily reported according to Regulation (EU) No 376/2014 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.01.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rettsakten er vedtatt og trer i kraft i EU 24, januar 2022.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 17. mars 2023.

Sammendrag av innhold

Rettsakten korrigerer den bulgarske, estiske og slovenske språkversjonen av forordnding (EU) 2015/1018. Dette berører ikke de andre spåkversjonene. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen skal kun tas inn i EØS-avtalen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske aktører eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Saken behandles av EFTA-sekretariatet etter «fast track-prosedyren» og skal ikke behandles i SU Transport.

Vurdering

Forordningen skal tas inn i EØS-avtalen, men ikke gjennomføres i norsk rett.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/3
Basis rettsaktnr.: 376/2014
Celexnr.: 32022R0003

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2022
Frist returnering standardskjema: 22.02.2022
Dato returnert standardskjema: 11.01.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 67/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: