Forslag til direktiv om endringar i MiFID II som del i EU-kommisjonens handlingsplan for EUs kapitalmarknadsunion.

Forslag til direktiv om endringar i MiFID II som del i EU-kommisjonens handlingsplan for EUs kapitalmarknadsunion.

Proposal for a directive with amendments to MiFID II as part of the EU Commission's action plan for the EU Capital Markets Union.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.01.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakta er foreslått av Kommisjonen og skal behandlast av Rådet/Parlamentet.

Rettsakta er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EØS/EFTA-statene.

Sammandrag av innhald

Som del av EU-kommisjonens handlingsplan for kapitalmarknadsunionen i EU har Kommisjonen kome med forslag til endringar i MiFIR og MiFID II. Det foreslås blant anna å slette eller erstatte fleire føresegner i MiFID II som vil verte overflødige som følgje av foreslåtte endringar i MiFIR som ligg inne i handlingsplanen. Direktivet beskrevet i dette notatet foreslår endringane i MiFID II. Dette må sees i sammenheng med forslag til endringer i MiFIR (COM 2021)727.

EU-kommisjonen foreslår å fjerne konsesjonskravet for marknadsaktørar som driv med eigenhandel som del i eiga investeringsverksemd ved hjelp av direkte elektronisk tilgang til ein handelsplattform.

EU-kommisjonen foreslår å pålegge regulerte marknadar, investeringsføretak og marknadsoperatørar som driftar MHFar (multilateral handelsfasiliteter) og/eller OTFar (organisert handelsfasiliteter) å ha ordningar på plass som sikrar at dei oppfyller krava til datakvalitet som er foreslått inntatt i MiFIR.

Forslaget inneheld også forslag til krav om at medlemsstatane skal fastsetje sanksjonar for brot på dei foreslåtte reglane i MiFIR.

Dette dokumentet må lesast i samanheng med "Forslag i forordning om endringar i MiFIR og MiFID II som del i EU-kommisjonens handlingsplan for EUs kapitalmarknadsunion". Dei materielle forslaga er omtala i dette dokumentet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktivet skal takast inn i EØS-avtalen og krev endringar i verdipapirhandelloven. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er ikkje venta at endringane vil ha økonomiske og administrative konsekvensar.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2021)726
Basis rettsaktnr.: Directive 2014/65/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker