Gjennomføringsbeslutning om gyldighetsperioden for primærvaksinasjon i det europeiske koronasertifikatet

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/2288 av 21. desember 2021 om endring av vedlegget til Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2021/953 når det gjelder akseptperioden for vaksinasjonssertifikater utstedt i formatet EUs digitale COVID-sertifikat som angir fullføring av primærvaksinasjonsserien

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2288 of 21 December 2021 amending the Annex to Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council as regards the acceptance period of vaccination certificates issued in the EU Digital COVID Certificate format indicating the completion of the primary vaccination series

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.01.2022

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg V. Fri bevegelighet for arbeidstakere

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Utkast til EØS-komitebeslutning er oversendt EUs utenrikstjeneste. Det legges opp til en hasteprosedyre fra EFTA-siden med ønske om innlemmelse i EØS-avtalen fortrinnsvis ved første ordinære møte i EØS-komiteen i februar.

Sammendrag av innhold

Enhver borger i EU har den grunnleggende retten til å bevege seg og oppholde seg fritt i medlemsstatene, med forbehold om begrensningene og betingelsene fastsatt i traktatene og av de tiltak som er vedtatt for å gi dem virkning. I europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38 / EF1 fastsettes detaljerte regler for utøvelse av denne retten.  Den pågående globale epidemien har ført til at denne grunnleggende retten til fri bevegelse har måtte bli innstrammet for å kunne begrense smittespredning.

EU har innført et digital koronasertifikat (EU DCC) (EU) 2021/953 for å kunne gjenåpne grenser, samtidig som smittespredning begrenses. 

Mange medlemsland har allerede annonsert at de vil innføre en gitt gyldighetsperiode på koronasertifikat for primærvaksinasjon. 

I den aktuelle rettsakten innføres et krav om vaksinesertifikater for fullvaksinerte varer i 270 dager (rundt regnet 9 måneder). Deretter er det behov for en ytterligere boosterdose for at vaksinesertifikatet skal være gyldig for reiseformål. Rettsakten må også sees i sammenheng med EUs arbeid med revidert rådsanbefalinger for reiser inn fra tredjeland og reiser innad i EU/EØS-området, som også baserer seg på en anbefaling om lik gyldighetsperiode.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det følger av smittevernloven §4a-1 andre ledd at departementet kan gi forskrift for å gjennomføre forpliktelser som følger av EØS-avtalen om EUs digitale koronasertifikat. HOD vurderer at det er behov for å gjøre lov- eller forskriftsendringer

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rådsanbefalingene har vært drøftet i Rådets krisehåndteringsorgan, IPCR, hvor Norge er invitert inn under pandemien i lys av vår Schengen-avtale. Norge har i møtene støttet opp om forslaget om å innføre en gyldighetsperiode på 9 måneder på koronasertifikatet for primærvaksinasjon.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevante og akseptable. Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet har fulgt prosessen underveis, og de endelige versjonene av rettsaktene er i tråd med våre posisjoner. I lys av omikronsituasjonen, hvor hele Europa prioriterer vaksinasjon og boosterdoser til befolkningen vurderes det som positivt at regelverket raskt faller på plass og tas inn i EØS-avtalen. Vi vet imidlertid lite om varighet av beskyttelse etter booster (tredje dose). Rettsakten omhandler heller ikke dette. Rettsakten har ikke direkte økonomiske og administrative konsekvenser.

Gjennomføringsforordningen vil håndteres sammen med gjennomføringen av moderrettsakten for koronasertifikater, forordning (EU) 2021/953. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2288
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021D2288

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.12.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: