Internasjonale regnskapsstandarder: IFRS 17

Kommisjonsforordning (EU) 2021/2036 av 19. november 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til IFRS 17

Commission Regulation (EU) 2021/2036 of 19 November 2021 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.01.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning 2021/2036 ble vedtatt i EU 19. november 2021, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene for regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2023.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 2021/2036 vedtar IFRS 17 Forsikringskontrakter. Som følge av dette endres også en rekke andre standarder. Formålet med IFRS 17 er å sikre at et foretak gir relevante opplysninger i årsregnskaper som på troverdig vis representerer forsikringskontrakter. Disse opplysningene gir regnskapsbrukerne et solid grunnlag for å vurdere hvilken virkning forsikringskontrakter har på foretakets finansielle stilling, inntjening og pengestrømmer. På ett område (regler om "annual cohorts" for enkelte kontrakter) kan foretakene velge å ikke anvende kravene etter IFRS 17 punkt 22, jf. forordning 2021/2036 art. 2 punkt 2. Foretak som velger å ikke anvende kravet etter punkt 22 må opplyse om dette i samsvar med IAS 1 Presentasjon av finansregnskap.

Merknader
Rettslige konsekvenser

IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 2021/2036 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/2036
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R2036

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.12.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: