Justering av terskel for rapportering av betydelige netto shortposisjoner

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/27 av 27. september 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 med hensyn til justering av den relevante terskelen for rapportering av betydelige netto shortposisjoner i aksjer

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/27 of 27 September 2021 amending Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the adjustment of the relevant threshold for the notification of significant net short positions in shares

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.02.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt i EU med ikrafttredelse 31. januar 2022. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er utfyllende regler til shortsalgforordningen (forordning 236/2012). 

I henhold forordning 236/2012 artikkel 5 skal fysisk eller juridisk person som har en netto shortposisjon i aksjer i selskap opptatt til notering på en handelsplass underrette vedkommende myndighet når posisjonen når, eller faller under 0,2% av det berørte selskaps utstedte aksjekapital, og hvert steg på 0,1% over dette. Det følger av forordning 236/2012 artikkel 5 nr. 4 at Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter om endring av tersklene. Delegert Kommisjonsforordning (EU) 2022/27 endrer rapporteringsterskelen til 0,1% av det berørte selskaps utstedte aksjekapital, og hvert steg på 0,1% over dette.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten må gjennomføres i norsk rett ved inkorporering, det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som henholdsvis lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av forordningen innebærer at innehavere av netto shortposisjonervil ha plikt til å rapportere flere netto shortposisjoner til Finanstilsynet.  Gjennomføringen av forordningen vil imidlertid ikke få administrative og økonomiske konsekvenser av betydning for Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)6815
Rettsaktnr.: (EU)2022/27
Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) No. 236/2012
Celexnr.: 32022R0027

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.10.2021
Frist returnering standardskjema: 18.11.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: