EØS-notatbasen

Kommisjonsforordning om endring av terskelverdiene for innkjøpsdirektivet

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1952 av 10. november 2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU med hensyn til terskelverdiene for offentlige varekontrakter, tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter samt plan- og designkonkurranser

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1952 of 10 November 2021 amending Directive 2024/24/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for public supply, service and works contracts, and design contests

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.01.2022

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endringer i terskelverdiene for offentlige anskaffelser i klassisk direktiv, direktiv 2014/24/EU. Disse endringene foretas av Kommisjonen annet hvert år i tråd med valutakursene. 

Kommisjonen fastsetter en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Nye terskelverdier for perioden 2022-2024 er fastsatt i Kommisjonens forordning (EU) 2021/1952 av 10. november 2021. Forordningen trer i kraft 1. januar 2022 for EU-medlemslandene. 

Når forordningene er innlemmet i EØS-avtalen, vil ESA offentliggjøre nye norsk terskelverdier i EØS-tillegget til EU-tidende. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det klassiske anskaffelsesdirektivene (2014/24/EU) er gjennomført i Norge i anskaffelsesforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017. Det er NFD som har delegert myndighet til å fastsette og implementere de nye terskelverdiene i norsk rett. 

Nye terskelverdier vil tre i kraft i Norge etter at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen. 

Forordningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten faller inn under EFTA-sektretariatets "fast track"-prosedyre. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Rettsakten innebærer imidlertid at færre anskaffelser må kunngjøres i EØS-området. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1952
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1952

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.