Oppdatering av sikkerhetslisten

Gjennomføringsforordning (EU) 2021/2070 av 25. november 2021 som endrer forordning (EF) nr 474/2006 som etablerer fellesskapets liste over flyselskap som er underlagt driftsforbud innenfor felleskapet

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2070 of 25 November 2021 amending Regulation (EC) No 474/2006 as regards the list of air carriers banned from operating or subject to operational restrictions within the Union

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 17.01.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Sammendrag av innhold

Den såkalte sikkerhetslisten, dvs. oversikten over flyselskap som ikke kan operere i europeisk luftrom eller som har operasjonelle begrensninger, er fastsatt som forordning 474/2006. Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 4. desember 2007 nr.1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Det foretas jevnlig en oppdatering av sikkerhetslisten, normalt to ganger i året. Sikkerhetslisten ble vedtatt oppdatert 25 november 2021, og publisert i Official Journal. 27.11. 2021. Endringen er publisert som kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)2021/2070.

Det er gjort følgende endringer i sikkerhetslisten som ble vedtatt 25.november 2021:

Alle flyselskap sertifisert i Armenia er tatt inn i listens Annex A, her tilføyes ett nytt selskap, Flyone Armenia, som har fått AOC fra armenske myndigheter i 2021.

Flyselskapet Air Service Comores sertifisert i Komorene tas ut av Annex B.

Alle flyselskap sertifisert i Libya er tatt inn på listens Annex A, her tilføyes to nye selskaper, Berniq Airways og Hala Airlines, som har fått AOC fra Libya i 2021.

Alle flyselskaper fra Moldova tas ut av sikkerhetslisten.

Når det gjelder flyselskaper fra Russland settes for første gang et russisk selskap på Annex A for sikkerhetslisten. Dette gjelder flyselskapet SKOL Airline LLC. Dette selskapet søkte EASA om TCO-godkjenning i august 2020, denne søknaden ble senere trukket. De søkte på nytt den 25. mars 2021 og denne søknaden ble avslått av EASA. Russiske luftfartsmyndigheter (FATA) informerte Kommisjonen om at de hadde forbudt dette selskapet å fly utenfor Russlands grenser og at de ikke støttet selskapets søknad om TCO-godkjenning. Selskapet valgte likevel å møte til høring hos Kommisjonen for gjennomgang av alle avvik funnet under behandling av TCO søknad. Da selskapet fremdeles ikke hadde klart å lukke avvikene fant Kommisjonen det riktig å sette selskapet på sikkerhetslistens Annex A.

Ingen endringer for selskap sertifisert i Irak, Kasakhstan, Mexico og Pakistan.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 474/2006 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise (BSL A 6-2). Oppdatering av sikkerhetslisten gjennom gjennomføringsforordning (EU) 2021/2070 gjennomføres gjennom oppdatering av BSL A 6-2.  Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten berører kun flyselskaper fra enkelte tredjeland og har således ingen konsekvenser for norske flyselskaper. Luftfartstilsynet må som følge av rettsakten oppdatere informasjon på en internettside i tillegg til enkelte interne sjekkllister. Rettsakten har følgelig svært begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i sikkerhetslisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005. Forordning 2021/2070 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift om endring av forskrift 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise. Endringsforskriften ble vedtatt 8. desember 2021. 

Rettsakten følger fast track-prosedyren og skal derfor ikke behandles av SU transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2021/2070
Celexnr.: 32021R2070

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 08.12.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: