EØS-notatbasen

Plantevernmiddelrester fo. 2021/1841 (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1841 av 20. oktober 2021 som endrer vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder øvre grenseverdier for 6-benzyladenin og aminopyralid i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2021/1841 of 20 October 2021 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 6-benzyladenine and aminopyralid in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.01.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.02.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

6-benzyladenin og aminopyralid er godkjent som aktive stoffer (plantevernmidler) i EU og EØS. Det er nasjonal godkjenning for bruk av plantevernmidler og aminopyralid er godkjent brukt som plantevernmiddel i Norge.  

Endringene i MRL skjer på bakgrunn av revurdering av MRLer for de aktive stoffene 6-benzyladenin og aminopyralid.

For 6-benzyladenin har tidligere alle MRLer vært ved analytisk bestemmelsesgrense 0,01* mg/kg (standardgrenseverdien). Stjernesymbolet (*) bak tallet angir at en MRL er fastsatt ved analytisk kvantifiseringsgrense (LOQ). I forbindelse med revurdering av MRLer for stoffet fastsettes det på bakgrunn av EFSAs anbefalinger høyere LOQ på 0,02* og 0,05* mg/kg for visse produkter/produktgrupper for stoffet.

For aminopyralid har EFSA anbefalt en ny restdefinisjon for vegetabilske produkter. Aminopyralid (sum av aminopyralid, dets salter og konjugater, uttrykt som aminopyralid) (R).

Det fastsettes høyere kvantifiseringsgrense LOQ (MRL ved LOQ) for enkelte produktgrupper. Det fastsettes også høyere MRL for stoffet for enkelte animalske produkter.  

De nye grenseverdiene som endres ved forordning (EU) 2021/1841, gjelder i EU fra 10. mai 2022 og vil gjelde i Norge tidligst fra samme dato eller fra den dato forordningen tas inn i norsk regelverk dersom det skjer etter 10. mai 2022.

Den nye restdefinisjonen vil gjelde fra samme dato som de nye MRLene trer i kraft (i EU 10. mai 2022).

Artikkel 2 i forordningen gir en overgangsordning for produkter som det kan dokumenteres at er produsert i EU eller importert til EU før 10. mai 2022 (dagen nye MRLer gjelder fra i EU).  

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbrukerne. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper, og er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukerne. EFSA-vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1841
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32021R1841

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.10.2021
Frist returnering standardskjema: 03.12.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.01.2022
Høringsfrist: 14.02.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.05.2022