EØS-notatbasen

Plantevernmiddelrester fo. 2021/2202 (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2021/2202 av 9. desember 2021 som endrer vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder øvre grenseverdier for acekvinocyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamektin, flutolanil og imazamoks i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2021/2202 of 9 December 2021 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acequinocyl, Bacillus subtilis strain IAB/BS03, emamectin, flutolanil and imazamox in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.01.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.02.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Endringene i MRL for de aktive stoffene ved forordning (EU) 2021/2202 er vurdert på bakgrunn av søknader om fastsettelse av MRL for de aktive stoffene acekvinocyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamektin, flutolanil og imazamoks.  

Alle disse aktive stoffene er godkjent som aktive stoffer i EU og EØS, men disse aktive stoffene (plantevernmidler) er godkjent brukt i Norge. Det er nasjonal godkjenning for bruk av plantevernmidler.

For acekvinocyl fastsettes det en gruppe MRL på 0,6 mg/kg for sitrusfrukter som innebærer høyere MRLer for sitrusfrukter.

For Bacillus subtilis stamme IAB/BS03 er det i forbindelse med godkjenning av aktivt stoff vurdert at stoffet kan oppføres på vedlegg IV som lister stoffer det ikke er nødvendig å fastsette noen MRL for på bakgrunn av at det er vurdert av EFSA at mikroorganismen ikke er sykdomsfremkallende for mennesker og at ikke toksiner eller toksiske metabollitter forventes å være i mat etter bruk av dette aktive stoffet.

For emamektin fastsettes det høyere MRLer for fersken (0,15 mg/kg) og kiwi (0,15 mg/kg).

For flutolanil var det søkt om MRLer for bønner (med belg) og artisjokk. Det ble ikke fastsatt nye MRLer på bakgrunn av MRL søknanden. For flutolanil har søker levert ny dokumentasjon som manglet ved en tidligere revurdering av MRLene for stoffet.

For imazamoks var det søkt om MRLer for erter (med belg), soyabønner, mais og ris. Det ble ikke fastsatt nye MRLer på bakgrunn av MRL søknaden. For imazamox har søker levert dokumentasjon som ble vurdert å mangle ved en tidligere revurdering av MRLer for stoffet.

For de aktive stoffene flutolanil og imazamoks endres ikke MRLer på bakgrunn av MRL søknadene.  

Forordning (EU) 2021/2202 er fastsatt i EU og endringene i MRL vil gjelde umiddelbart i Norge når denne forordningen tas inn i norsk regelverk.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee for Plants, Animals, Food and Feed - Section Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper, og er etter dagens kunnskap vurdert ikke å medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/2202
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32021R2202

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.10.2021
Frist returnering standardskjema: 12.11.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.01.2022
Høringsfrist: 14.02.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.05.2022