Plantevernmiddelrester (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2022/93 av 20. januar 2022 som endrer vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier for akrinatrin, fluvalinat, folpet, fosetyl, isofetamid, ‘Pepino-mosaikk-virus, EU stamme, mild isolat Abp1’, 'Pepino-mosaikk-virus, CH2 stamme, mild isolat Abp2’, spinetoram og spirotetramat i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2022/93 of 20 January 2022 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acrinathrin, fluvalinate, folpet, fosetyl, isofetamid, ‘Pepino Mosaic Virus, EU strain, mild isolate Abp1’, ‘Pepino Mosaic Virus, CH2 strain, mild isolate Abp2’, spinetoram and spirotetramat in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer grenseverdier for de aktive stoffene akrinatrin, fluvalinat, folpet, fosetyl, isofetamid, 'Pepino-mosaikk-virus, EU stamme, mild isolat Abp1', 'Pepino-mosaikk-virus, CH2 stamme, mild isolat Abp2', spinetoram og spirotetramat. Denne forordningen endrer MRLer på bakgrunn av vurdering av søknader om nye grenseverdier (MRL) for stoffene.

Stoffene er godkjent som aktive stoffer i EU. Fosetyl og spirotetramat er godkjent brukt som plantevernmiddel i Norge.

Det er godkjent to nye aktive stoffer 'Pepino-mosaikk-virus, EU stamme, mild isolat Abp1' og 'Pepino-mosaikk-virus, CH2 stamme, mild isolat Abp2'. EFSA har vurdert at disse er lite giftige og ikke sykdomsfremkallende. Disse aktive stoffene oppføres i vedlegg IV som listefører stoffer det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette MRLer for.

Det fastsettes høyere MRLer for akrinatrin, fluvalinat, folpet, fosetyl, isofetamid, spinetoram og spirotetramat på bakgrunn av MRL søknader.

For akrinatrin fastsettes det høyere MRLer for fersken og paprika/chilipepper.

For folpet fastsettes det MRLer for bygg, havre og rug. EFSA har etter vurdering av ny dokumentasjon (confirmatory data), anbefalt å fastsette en lavere MRL for hvete. MRL for hvete vil først endres ved et senere regelverksforslag.

For fosetyl fastsettes det nye høyere MRLer for sitron, lime, mandarin og urteekstrakter (fra blader og urter).

For fluvalinat fastsettes det høyere MRL for tomater.

For isofetamid fastsettes det høyere MRLer for gruppen bær fra halvbusker, som inkluderer bjørnebær, blåbringebær og bringebær (røde og gule).

For spinetoram fastsettes det høyere MRL for portulakk.

For spirotetramat fastsettes det høyere MRL for pipeløk/vårløk.

Forordning (EU) 2022/93 er fastsatt i EU. Endringer i MRL for disse produktene vil skje umiddelbart når denne forordningen tas inn i plantevernmiddelrestforskriften.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Section Plant Protection Products - Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbrukerne. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper, og er etter dagens kunnskap vurdert ikke å medføre noen helsefare for forbrukerne. EFSA-vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/93
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32022R0093

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.11.2021
Frist returnering standardskjema: 24.12.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 112/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.02.2022
Høringsfrist: 11.03.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.05.2022