Plantevernmiddelrester (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1881 av 26. oktober 2021 som endrer vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier for imidakloprid i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2021/1881 of 26 October 2021 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for imidacloprid in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.01.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2021/1881 endrer maksimale grenseverdier for imidakloprid på bakgrunn av revurdering av eksisterende MRLer for stoffet. Det er også vurdert om Codex MRLer for stoffet kan tas inn i EU-regelverket.

Godkjenningen til det aktive stoffet imidakloprid som plantevernmiddel i EU/EØS gikk ut 1. desember 2021. Etter 1. juni 2022 vil alle eventuelle overgangsperioder (graceperiods) for bruk av stoffet i EU/EØS gå ut, og det vil etter det ikke lenger være tillatt å bruke stoffet i EU/EØS.

Det forventes å komme et nytt regelverksforslag i forbindelse med at stoffet mister godkjenningen i EU der det er sannsynlig at MRLer fastsatt på bakgrunn av bruk i EU vil fastsettes lavere enten ved standardgrenseverdien (0,01 mg/kg) eller ved spesifikk kvantifiseringsgrense LOQ.

EFSA har anbefalt at restdefinisjonen i EU kun skal omfatte imidakloprid. Det er en annen restdefinisjon for stoffet i Codex.

Det er vurdert at Codex MRLer for stoffet ikke er sammenlignbare med EU MRLer (ulik restdefinisjon i Codex) og disse tas derfor ikke inn.

EFSA har anbefalt endringer i MRL på bakgrunn av vurdering av dokumentasjonen og anbefaler å fastsette lavere MRLer for flere produkter (blant annet sitrusfrukt og druer) og flere eksisterende MRLer får en fotnote med krav om å levere inn dokumentasjon som det nå etter revurdering av MRLene er vurdert at mangler. Det fastsettes også noen høyere MRL for visse enkeltprodukter (blant annet for tørket humle).

EFSA har vurdert at det er helserisiko for forbruker knyttet til MRL for eskaroll (bredbladet endive) og denne må fastsettes lavere. Det gis ikke overgangsordninger for MRLer som kan gi helserisiko for forbruker, og MRL for eskaroll (bredbladet endive) omfattes derfor ikke av overgangsordninger.

Når det gjelder MRLer for produkter der det ikke lenger er godkjent bruk i EU/EØS eller i tredjestater (importtoleranse MRL eller Codex MRL), fastsettes disse ved standardgrenseverdien eller spesifikk LOQ for stoff/produkt. For visse produkter har EUs referanselaboratorier vurdert at det er behov for spesifikke kvantifiseringsgrenser.

For å gi land og virksomheter tid til å tilpasse seg, gjelder MRLene først 6 måneder etter at forordningen ble fastsatt i EU. I tillegg gis det overgangsordninger for produkter, med unntak av eskaroll (bredbladet endive) grunnet helserisiko for forbruker.

Forordning (EU) 2021/1881 er fastsatt i EU og endringene i MRLer gjelder i EU fra 16. mai 2022.

Artikkel 2 gir overgangsordninger for produkter som det kan dokumenteres at er produsert i EU/EØS eller importert til EU/EØS før 16. mai 2022. Tidligere MRLer vil fortsette å gjelde for partier som det kan dokumenteres at var på markedet før 16. mai 2021. Overgangsordningene gjelder ikke MRL for eskarolll (bredbladet endive) fordi denne MRLen er vurdert å kunne medføre helserisiko for forbruker.

De nye MRLene vil gjelde i Norge enten fra samme dato som i EU (om fastsatt i Norge) eller når forordningen tas inn i norsk regelverk.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Section Plant Protection Products - Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper, og er etter dagens kunnskap vurdert til ikke å medføre noen helsefare for forbrukerne. EFSA-vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1881
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32021R1881

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2021
Frist returnering standardskjema: 24.12.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 109/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.01.2022
Høringsfrist: 09.03.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.05.2022