EØS-notatbasen

REACH/XVII/kreosot

Kommisjonsforordning (EU) xx av xx om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om kreosot

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.01.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Frankrike vil senest 1. februar 2022 levere et forslag til restriksjon i Reach-forordningen som gjelder kreosot. Hensikten er å begrense omsetning og gjenbruk av kreosotbehandlet materiale. Restriksjonen vil omfatte de kreosotoljene som allerede finnes i post 31 av vedlegg XVII.

 • Creosote; wash-oil (CAS 8001-58-9; EC 232-287-5)
 • Creosote oil; wash oil (CAS 61789-28-4; EC 263-047-8)
 • Distillates (coal tar), naphtalene oils; naphthalene oil (CAS 84650-04-4; EC 283-484-8)
 • Creosote oil, acenaphtene fraction; wash oil (CAS 90640-84-9; EC 292-605-3)
 • Distillates (coal tar), upper; heavy anthracene oil (CAS 65996-91-0; EC 266-026-1)
 • Anthracene oil (CAS 90640-80-5; EC 292-602-7)
 • Tar acids, coal, crude; crude phenols (CAS 65996-85-2; EC 266-019-3)
 • Creosote, wood (CAS 8021-39-4; EC 232-419-1)
 • Low temperature tar oil, alkaline; extract residues (coal), low temperature coal tar alkaline (CAS 122384-78-5; EC 310-191-5)

Kreosot er et biocid som har blitt brukt til impregnering av trevirke, for å forhindre råte og angrep fra pælemark, siden slutten av 1800-tallet. Kreosot er en blanding av flere hundre ulike kjemiske stoffer som har høyt innhold av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), også kalt tjærestoffer og er kreftfremkallende.

Kreosotbehandlet trevirke har først og fremst blitt brukt i utendørskonstruksjoner (jernbanesviller, stolper for tele og elektrisitet, broer, og lignende) eller til utvendige materialer, slik som tretak på bygninger og til terrasser og brygger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1907/2006

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: