Tredjelandslisten over godkjente bestrålingsanlegg

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/120 av 26. januar 2022 om endring av beslutning 2002/840/EF som fastsetter listen over godkjente bestrålingsanlegg for næringsmidler i tredjeland

Commission Implementing Decision (EU) 2022/120 of 26 January 2022 amending Decision 2002/840/EC adopting the list of approved facilities in third countries for the irradiation of foods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.01.2022

Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.03.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

I følge direktiv 1999/2/EF (gjennomført i forskrift 20. mars 2001 nr. 504 om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling) kan bestrålte næringsmidler bare importeres fra tredjeland til EU dersom de har blitt behandlet ved et bestrålingsanlegg som er godkjent av EU. I kommisjonsvedtak 2002/840/EF er det etablert en liste over godkjente bestrålingsanlegg i tredjeland.

I august 2021 sendte Storbritannina en søknad om godkjenning av et bestrålingsanlegg til EU. I søknaden fra Storbritannina ble det fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon på at det aktuelle anlegget overholder kravene i artikkel 7 i direktiv 1999/2/EF. På bakgrunn av dette vil bestrålingsanlegget i Storbritannia bli inkludert på listen over godkjente bestrålingsanlegg i tredjeland. Vedlegget til kommisjonsvedtak 2002/840/EF erstattes av vedlegget til denne rettsakten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke et behov for regelverksendring. Bestrålingsanlegget som er godkjent av EU, føres opp på Mattilsynets liste over godkjente bestrålingsanlegg i tredjeland. Liste over godkjente bestrålingsanlegg i tredjeland (mattilsynet.no)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. I § 9 i forskrift 20. mars 2001 nr. 504 om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling, står det at bestrålte næringsmidler bare kan importeres fra tredjeland dersom "de er behandlet på et bestrålingsanlegg som er godkjent av Fellesskapet, og som er oppført på den offisielle listen over godkjente bestrålingsanlegg". Mattilsynets liste over godkjente bestrålingsanlegg fra tredjeland foreligger ikke som et vedlegg til forskriften. Den finnes på Mattilsynets hjemmesider (Liste over godkjente bestrålingsanlegg i tredjeland (mattilsynet.no)) og oppdateres når det skjer endringer i kommisjonsvedtak 2002/840/EF.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/120
Basis rettsaktnr.: 2002/840
Celexnr.: 32022D0120

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2022
Frist returnering standardskjema: 25.02.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker