Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/893 av 7. juni 2022 om endring av vedlegg VI til kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 om fastsettelse av analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse fra insekter i forbindelse med offentlig kontroll av fôr

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/893 of 7 June 2022 amending Annex VI to Regulation (EC) No 152/2009 as regards the methods of analysis for the detection of constituents of terrestrial invertebrates for the official control of feed

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Endringene gjelder vedlegg VI i forordning (EU) 152/2009 om analyse av fôr, som oppdaterer prosedyren for bestemmelsen av animalske bestanddeler i fôrvarer ved hjelp av lysmikroskopimetoden. Bakgrunnen for endringen er at bearbeidet animalsk protein fra insekter nå er blitt tillatt brukt som fôr i akvakultur og til svin og fjørfe. Dette har gjort det nødvendig å oppdatere det aktuelle regelverket for å sikre at det foreligger gode metoder for å teste for rester av bearbeidet animalsk protein fra insekter i fôr. Det er imidlertid bare små oppdateringer i prosedyren.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvare, fôranalyseforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/893
Basis rettsaktnr.: 152/2009
Celexnr.: 32022R0893

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.09.2022
Frist returnering standardskjema: 14.09.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 36/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.07.2022
Høringsfrist: 22.08.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 16.05.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.06.2023

Lenker