Kriterier EU Ecolabel - dyrkingsmedier og jordforbedringsmidler

Kommisjonsbeslutning (EU) 2022/1244 datert 13. juli 2022 om fastsettelse av miljøkriteriene for tildeling av EUs miljømerke til dyrkingsmedier og jordforbedringsmidler

Commission Decision (EU) 2022/1244 of 13 July 2022 establishing the EU Ecolabel criteria for growing media and soil improvers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.06.2022

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert til Kommisjonen

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutningen gjelder revisjon av kriteriene for miljømerking av dyrkingsmedier og jordforbedringsmidler; (EU) 2015/2099. Revisjonen er utført i en forenklet prosedyre for å harmonisere krieriene med EUs forordning 2019/1009, Gjødselvareforordningen.

En konsekvens av denne harmoniseringen er at grenseverdien for tungmetallet krom i dyrkingsmedier er økt. I forrige versjon av miljømerkingskriteriene ble bare biotilgjengelig krom målt. Det er det ikke lenger adgang til å gjøre i henhold til gjødselvareforordningen. Nå skal total mengde krom måles og oppgis. Revisjonen av kriteriene antas ikke å medføre en endring i tillatt mengde krom i produktene.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er friviliig. Rettsakten grupperes som "Rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking vurderer kommisjonsbeslutningen som relevant og akseptabel. Den anbefales innlemmet i EØS-avtalen. 

Vurdering

Barne- og familiedepartementet slutter seg til vurederingene fra Miljømerking Norge. Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.:
Basis rettsaktnr.: (EF) 66/2010
Celexnr.:

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.07.2022
Frist returnering standardskjema: 31.08.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: