Oppdatering sikkerhetslisten

Gjennomføringsforordning(EU) 2022/594 av 8. april 2022 som endrer forordning (EF) nr.474/2006 som etablerer fellesskapets liste over flyselskap som er underlagt driftsforbud innenfor fellesskapet

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/594 of 8 April 2022 amending Regulation (EC) No 474/2006 as regards the list of air carriers banned from operating or subject to operational restrictions within the Union.

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.06.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Sammendrag av innhold

Den såkalte sikkerhetslisten, dvs. oversikten over flyselskap som ikke kan operere i europeisk luftrom eller som har operasjonelle begrensninger, er fastsatt som forordning 474/2006. Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 4. desember 2007 nr.1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Det foretas jevnlig en oppdatering av sikkerhetslisten, normalt to ganger i året. Sikkerhetslisten ble vedtatt oppdatert 8. april 2022, og publisert i Official Journal.12.april 2022. Endringen er publisert som kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)2022/594.

Endringer i sikkerhetslisten som ble vedtatt 8. april 2022 omhandler kun flyselskap sertifisert av russiske luftfartsmyndigheter

Flyselskap som er sertifisert i av russiske luftfartsmyndigheter (FATA) har tidligere ikke vært tatt inn i sikkerhetslistens Annex A eller B, dette med unntak av selskapet SKOL som ble tatt inn på Annex A ved oppdatering forordning (EU) 2021/2070 av 25 november 2021.

Kommisjonen fikk i løpet av mars flere bekymringsmeldinger fra forskjellige medlemstater knyttet til flyselskap sertifisert av FATA jf. art 4.3 i forordning.

Bekymringsmeldingene kom blant annet fra stater som hadde inngått såkalte 83 Bis avtaler med FATA. Dette er avtaler om fordeling av tilsynsansvar for fartøy som benyttes av flyselskap sertifisert av FATA, men er registrert i en annen stat. Disse statene ønsket kontroll med sine 83 Bis avtaler med FATA, noe som ikke ble respektert av FATA, dvs at fartøyene fortsatt ble brukt av flyselskaper sertifisert i Russland.

Mange av disse fartøyene ble senere tatt inn på russisk register uten eiernes godkjennelse, og FATA sa opp sine 83 Bis avtaler.

Kommisjonen informerte FATA om at det ble knyttet alvorlig bekymring til om ICAOs flysikkerhetsstandarder ble opprettholdt av FATA og om diverse dokumentasjon angående dette. De ba også om tilbakemelding angående brudd på 83 Bis avtalen.

I brev av 31. mars tilbakeviste FATA alle påstander fra Kommisjone om sikkerhetsnivå for flyselskap sertifisert av FATA; det ble heller ikke sendt etterspurt dokumentasjon.

Air Safety Committee hadde møtet den 5. april 2022 og besluttet at følgende flyselskap sertifisert av FATA skulle settes på sikkerhetslisten Annex A.

AURORA AIRLINES,  AVIACOMPANY "AVIASTAR-TU" CO. LTD, IZHAVIA, JOINT STOCK COMPANY "AIR COMPANY "YAKUTIA", JOINT STOCK COMPANY "RUSJET”, JOINT STOCK COMPANY "UVT AERO", JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES, JOINT-STOCK COMPANY "IRAERO" AIRLINES, JOINT-STOCK COMPANY "URAL AIRLINES", JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY, JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES, JS AVIATION COMPANY "RUSLINE", JSC YAMAL AIRLINES, LLC "NORD WIND", LLC “AIRCOMPANY IKAR”, POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY, PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES", ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY, SKOL AIRLINE LLC, UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY.

Ingen andre myndigheter eller operatører ble diskutert i møte som besluttet denne oppdateringen

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 474/2006 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise (BSL A 6-2). Sikkerhetslisten er oppdatert ved gjennomføringsforordning (EU) 2022/594 av 8. april 2022 og ble gjennomført i norsk rett 13. juni 2022 gjennom en endring av BSL A 6-2.  Rettsakten tilhører gruppe 2

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten berører kun flyselskaper fra enkelte tredjeland og har således ingen konsekvenser for norske flyselskaper. Luftfartstilsynet må som følge av rettsakten oppdatere informasjon på en internettside i tillegg til enkelte interne sjekkllister. Rettsakten har følgelig svært begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter

Sakkyndige instansers merknader

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i sikkerhetslisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005. Forordning 2022/594 er gjennomført i forskrift av 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og skal derfor ikke behandles av SU transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/594
Celexnr.: 32022R0594

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 13.06.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: