Overgangsbestemmelser for emballering og merking av legemidler til dyr

Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/839 av 30. mai 2022 om overgangsbestemmelser vedrørende emballering og merkning av legemidler til dyr, som er godkjent eller registrert i overensstemmelse med direktiv 2001/82/EF eller forordning (EF) nr. 726/2004

Regulation (EU) 2022/839 og the European Parliament and of the Council of 30 May 2022 laying down transitional rules for the packaging and labelling of veterinary medicinal products authorised or registered in accordance with Directive 2001/82/EC or Regulation (EC) No 726/2004

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.06.2022

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Sammendrag av innhold

Bakgrunnen for forordning 2022/839, som dette EØS-notatet gjelder, handler om at det er vedtatt en ny forordning om legemidler til dyr, forordning 2019/6, som erstatter tidligere regulering av legemidler til dyr, det såkalte legemiddeldirektivet (direktiv 2001/82). Det har vist seg at det ikke er mulig for innehavere av markedsføringstillatelser for legemidler til dyr, godkjent i henhold til direktiv 2001/82 eller forordning 726/2004, å overholde kravene i artiklene 10-16 i forordning 2019/6 innen fristen som var den 28. januar 2022.

Videre har heller ikke legemiddelmyndighetene vært i stand til å saksbehandle alle endringer etter forordning 2019/6 artikkel 4 nr. 39), av markedsføringstillatelser godkjent i henhold til direktiv 2001/82 eller forordning 726/2004, og på den måten bidra til å sikre at artiklene 10-16 i forordning 2019/6 kan overholdes. 

Med forordning 2022/839 er det nå kommet på plass EU-regulering om overgangsbestemmelser som skal løse utfordringene beskrevet over.

Overgangsbestemmelsene gjelder emballering og merking av legemidler til dyr som er godkjent (eller registrert) i henhold til direktiv 2001/82 eller forordning 726/2004. Overgangsbestemmelsene vil bidra til å sikre at legemidlene fortsetter å være tilgjengelige på markedet i EØS.

Forordning 2022/839 inneholder tre artikler. I artikkel 1 defineres begrepene merking, pakningsvedlegg, markedsføring/markedsføre og legemiddel til dyr. Artikkel 2 inneholder selve overgangsbestemmelsene. Her fremgår at legemidler til dyr som er godkjent i henhold til direktiv 2001/82 eller forordning 726/2004, kan være på markedet inntil den 29. januar 2027, selv om merkingen og eventuelt pakningsvedlegg (hvis produktet har det) ikke er i overensstemmelse med artiklene 10-16 i forordning 2019/6.

Artikkel 3 regulerer ikrafttredelse for forordningen i EU, og den er satt til 31. mai 2022. Artikkel 3 regulerer også at forordningen kommer til anvendelse fra den 28. januar 2022 - som er samme dato som da forordning 2019/6 om legemidler til dyr kom til anvendelse.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil trolig inntas ved henvisning i den nye legemiddelforskriften til dyr som per 9. juni 2022 er på høring. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Overgangsbestemmelsene er ment å gjøre det gjennomførbart for både private aktører og myndigheter å klare å etterleve reguleringen. Dette taler for at de økonomiske og administrative konsekvensene er positive for både private aktører og myndighene.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten ases EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/839
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0839

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.06.2022
Frist returnering standardskjema: 09.06.2022
Dato returnert standardskjema: 09.06.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker