Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2022

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... av XXX om fastsettelse av regler for anvendelsen av Europaparlamentets og rådets direktiv 2014/90/EU, når det gjelder design, konstruksjon og ytelseskrav og teststandarder for skipsutstyr og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2021/1158

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/ ... of XXX laying down rules for the application of Directive 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council, as regards design, construction and performance requirements and testing standards for marine equipment and repealing Implementing Regulation (EU) 2021/1158

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.06.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXXII. Skipsutstyr

Status

Rettsakten er under fastsettelse i EU, og under vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen i EØS/EFTA-landene. 

Sammendrag av innhold

Utkastet til Kommisjonens gjennomføringsforordning ble vedtatt ved konsensus i Komitéen for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) gjennom skriftlig prosedyre med beslutning 20. mai 2022, i medhold av Direktiv 2014/90/EU artikkel 35 (2) som angir at EU-Kommisjonen skal fastsette detaljerte krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving av skipsutstyr. Forordningen er pr. 27.  juni 2022 ikke publisert i komitologiregisteret eller i Official Journal. Forordningen erstatter gjennomføringsforordning (EU) 2021/1158 som er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg II.

Direktiv 2014/90/EU regulerer bl.a. adgangen til å sette skipsutstyr på markedet, og rettigheter og plikter for tekniske kontrollorgan og produsenter av skipsutstyr samt andre markedsdeltakere.
Direktivet har som hensikt å sørge for harmonisert gjennomføring i EU/EØS, og samtidig sørge for like konkurransevilkår.

Forordningen angir tabellarisk hvilke krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving som gjelder for hvert enkelt skipsutstyr som faller inn under virkeområdet til direktivet. Tabellen inneholder referanse til kravenes opprinnelse i de relevante internasjonale konvensjonene, og tabellen angir også hvilke moduler for samsvarsvurdering som er aktuelle for hvert enkelt utstyr samt datoer for første tillate plassering på markedet, og siste mulige plassering om bord.

Systemet for samsvarsvurderinger og sertifisering av skipsutstyr gjennomfører et felles europeisk godkjennings- og sertifiseringsregime for slikt utstyr på bakgrunn av krav som følger av internasjonale konvensjoner (SOLAS, MARPOL, COLREG). De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet. Den 6. årlige revisjon av forordningens vedlegg, omfatter nødvendig oppdatering av krav til utstyr basert på endring av krav til skipsutstyr fastsatt av FNs maritime organisasjon IMO. Det felleseuropeiske regimet sørger for harmonisert implementering av kravene i de internasjonale konvensjonene, og bidrar til like konkurransevilkår for produsenter og tekniske kontrollorgan. Felles regler bidrar videre til å redusere transaksjonskostnader knyttet til å sette slik utstyr på markedet.
Regimet skal samtidig sikre at skipsutstyr som omsettes og installeres eller plasseres om bord på norske skip holder en forsvarlig sikkerhetsmessig standard.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktiv 2014/90/EU er gjennomført i forskrift 30. august 2016 nr. 1042. Forordning 2021/1158 er gjort gjeldende ved inkorporasjon i forskriftens § 2, og ved innlemmelse i EØS-avtalen vil det være nødvendig å endre denne bestemmelsen i forskriften. Ved gjennomføring av forordninger som på EU-siden trer i kraft 40 dager etter publisering i O.J. er det utfordrende for EFTA-siden å sikre samtidig ikrafttredelse i henhold til EØS-avtalen. Flere norske utstyrsprodusenter og tekniske kontrollorgan er markedsledere innenfor skipsutstyr. For norske utstyrsprodusenter, rederier, tekniske kontrollorgan og andre markedsdeltakere er det av avgjørende betydning at de rettslige betingelsene for å produsere, sertifisere, omsette og ta i bruk skipsutstyr i EØS-området er de samme og til samme tid. Norge følger saken nøye, og dersom aktuelt vil nasjonale rettslige grep vurderes som supplement til EØS-prosessuelle virkemidler for å sikre materielt like regler i Norge som i EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endrigne medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Sakkyndige instansers merknader

Det tekniske innholdet har vært gjennom flere runder med konsultasjoner med de utpekte tekniske kontrollorganene og medlemsstater i EU og EØS. Gjennomføringsforordningen ble vedtatt i EU-Kommisjonens komité for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) hvor også Norge deltar.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.:
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.:

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.05.2022
Frist returnering standardskjema: 12.07.2022
Dato returnert standardskjema: 01.06.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: