Administrasjon av luftfartøysoperatører 2022

Kommisjonsforordning (EU) 2022/455 av 14. mars 2022 om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoperatør

Commission Regulation (EU) 2022/455 of 14 March 2022 amending Regulation (EC) No 748/2009 as regards the update of the list of aircraft operators which performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council on or after 1 January 2006 specifying the administering Member State for each aircraft operator

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.05.2022

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 14. mars 2022 og trådte i kraft 17. mars 2022. 

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. oktober 2022 gjennom EØS-komitébeslutning nr. 287/2022 og gjennomført i norsk rett 4. november 2022 gjennom henvisning i klimakvoteforskriften § 1-5 annet ledd. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten lister opp hvilke land som har ansvaret for å administrere de enkelte luftfartøysoperatørene i forbindelse med inkluderingen av luftfart i Direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). For å redusere de administrative kostnadene, skal luftfartøysoperatørene bare måtte forholde seg til én medlemsstat med hensyn til praktiske forhold, for eksempel ved tildeling og innlevering av klimakvoter. Hvorvidt en operatør er kvotepliktig avhenger av hvilke luftfartsaktiviteter selskapet gjennomfører, jf. Vedlegg I til Direktiv 2003/87/EF. Kvoteplikten avhenger av om operatøren utfører flyvninger som faller innenfor Vedlegg I. Operatører som står på listen kan falle utenfor kvoteplikten, og operatører som ikke står på listen kan være kvotepliktige. Listen skal oppdateres årlig innen 1. februar.

Norge er ansvarlig for å administrere 56 operatører. Det er kommet til 1 ny operatør sammenlignet med administrasjonslisten for 2021. Dette er flyselskapet Flyr AS, som startet med kommersielle flyvninger sommeren 2021. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er vedtatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). Dette direktivet er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Rettsakten er - i likhet med tidligere versjoner av administrasjonslisten - gjennomført i norsk rett gjennom henvisning i klimakvoteforskriften § 1-5 annet ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrasjonskostnadene blir høyere for land som har ansvar for mange operatører. Norge har ansvar for få operatører sammenlignet med de fleste andre land. Antallet kvoter hvert land får anledning til å selge er uavhengig av hvor mange operatører landet administrerer. Salgskvotene fordeles ut fra 2010-utslippene, nærmere bestemt ut fra hvor stor andel av de kvotepliktige operatørenes 2010-utslipp som tilskrives hvert enkelt land.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har ikke vært forelagt Spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert fordi rettsakten ikke har spesielle konsekvenser for Norge. Forskriften som gjennomfører rettsakten i norsk rett har ikke vært på offentlig høring i Norge da høring anses som "åpenbart unødvendig" i utredningsinstruksens forstand. 

Vurdering

Rettsakten er en oppdatering av en rettsakt som allerede er innlemmet i EØS-avtalen, og vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/455
Basis rettsaktnr.: 748/2009
Celexnr.: 32022R0455

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.04.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 06.04.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.10.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 287/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.10.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 04.11.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.11.2022