Biocid - ikke-godkjenning av diamin i PT 8

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/986 av 23. juni 2022 om ikke-godkjenning av N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

Commission Implementing Decision (EU) 2022/986 of 23 June 2022 not approving N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 8

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 23. juni2022 og ble publisert i OJ 24. juni 2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. oktober 2022.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2022/986 konkluderer med ikke-godkjenning av N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin for bruk i produkttype 8 (treimpregneringsmidler) på grunn av uakseptabel helserisiko og at det ikke finnes passende risikoreduserende tiltak. Produkter med dette aktive stoffet blir i henhold til artikkel 89 i biocidforordningen forbudt å omsette og bruke henholdsvis 12 og 18 måneder etter fastsettelsen av vedtaket.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/986
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32022D0986

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.06.2022
Frist returnering standardskjema: 09.08.2022
Dato returnert standardskjema: 09.08.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.10.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 279/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.06.2022
Høringsfrist: 31.07.2022
Frist for gjennomføring: 29.10.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 28.10.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.12.2022

Lenker