Biocid - uenighet mht. produkt som inneholder folpet

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/874 av 1. juni 2022 om vilkårene for godkjenning av et biocidproduktet som inneholder N-(triklormetyltio)ftalimid (Folpet) forelagt av Nederland i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/874 of 1 June 2022 on the terms and conditions of the authorisation of a biocidal product containing N-(trichloromethylthio)phthalimide (Folpet) referred by the Netherlands in accordance with Article 36(1) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.05.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt 1. juni 2022 og ble publisert i OJ 3. juni 2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 3. februar 2023.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2022/874 om vilkår for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder det biocidaktive stoffet N-(triklormetyltio)fthalimid (Folpet) i produkttype 9 (konserveringsmidler for fibrer, lær, gummi og polymeriserte materialer). Et medlemsland mente at biocidproduktet ikke kunne godkjennes siden rapportørlandet ikke hadde konkludert med hensyn til visse fysiske farer og sikkerhetsegenskaper. Landene ble ikke enige i koordineringsgruppen. Etter diskusjon i stående komite for biocidprodukter er det konkludert at uten innsending av relevant informasjon oppfyller ikke produktet kravene for godkjenning i henhold til artikkel 19(1)d i biocidforordningen

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/874
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32022D0874

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2022
Frist returnering standardskjema: 15.07.2022
Dato returnert standardskjema: 15.07.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 10/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.06.2022
Høringsfrist: 31.07.2022
Frist for gjennomføring: 04.02.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 03.02.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.03.2023

Lenker