Endring i prøvetaking og analyser av visse forurensende stoffer i næringsmidler

Kommisjonens gjennomførelsesforordning (EU) 2022/685 av 28. april 2022 som endrer forordning (EC) nr. 333/2007 med hensyn til prøvetakingskriterier av fisk og landdyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/685 of 28 April 2022 amending Regulation (EC) No 333/2007 as regards the sampling requirements for fish and terrestrial animals

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.05.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.07.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innebærer endring av forskrift om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler. Denne forskriften gjennomfører flere EU-forordninger om prøvetaking og analyse, deriblant forordning (EF) nr. 333/2007 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av innholdet av sporstoffer og prosessframkalte forurensninger i næringsmidler.

Rettsakten endrer bestemmelsene for prøvetaking av fisk og landdyr. I del B av vedlegget til forordning (EF) nr. 333/2007 er det idag gitt spesifikke bestemmelser for prøvetaking av stor fisk som ankommer i store partier og i henhold til disse skal det tas prøver av den midterste delen av fisken. Ettersom dette i noen tilfeller kan innebære en høy innvirkning på selve produktet, sørges det nå for alternative prøvetakingskrav, som å også tillate prøvetaking ved hodet eller halen. Videre stilles det enhetlige krav til den delen av fisken som skal prøvetas, avhengig av ulik størrelse på fisken. Kravene vil sikre bedre sammenlignbarhet av analytiske resultater i hele EU.

I direktiv 96/23/EF er det fastsatt krav for prøvetaking av landdyr og akvakultur om analyse av veterinære legemiddelrester og forurensende stoffer. Dette direktivet er opphevet av forordning (EU) 2017/625, men i henhold til artikkel 150 i den forordningen gjelder dette direktivet frem til 14. desember 2022. Tatt i betraktning overgangstiltakene knyttet til anvendelsen av Direktiv 96/23/EF, er de nye prøvetakingskravene i forordning (EF) nr. 333/2007 satt til å gjelde fra 15. desember 2022.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for mindre endringer i forskrift 3. juli 2015 nr. 871 om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av større betydning, verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/685
Basis rettsaktnr.: 333/2007
Celexnr.: 32022R0685

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.05.2022
Frist returnering standardskjema: 17.06.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: