Forordning 2022/697 - endring av språkversjon

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/697 av 10. februar 2022 som korrigerer polsk språkversjon av forordning (EU) nr. 139/2014 om fastsettelse av krav og administrative prosedyrer for flyplasser i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/697 of 10 February 2022 correcting the Polish language version of Regulation (EU) No 139/2014 laying down requirements and administrative procedures related to aerodromes pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordning (EU) 2022/697 er utarbeidet av Kommisjonen, og vedtatt 10. februar 2022. Forordningen ble publisert i Official Journal først 4. mai 2022. Saken er nå til behandling hos EFTA for inkorporering av forordningen i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2022/697 retter opp oversettelsesfeil i polsk språkutgave av forordning (EU) nr. 139/2014.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2022/697 må inkorporeres i EØS-avtalen. Forordningen behøver imidlertid ikke gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke bli gjennomført i Norge og får derfor ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter og private aktører. 

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norske myndigheter har ikke innvendinger til at forordning (EU) 2022/697 inkorporeres i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/697
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32022R0697

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.05.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.12.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 343/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: