Utfyllende regler for kontroll av forurensende stoffer i næringsmidler - 2022/931

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/931 av 23. mars 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 ved fastsettelse av regler for gjennomføringen av offentlig kontroll med hensyn til forurensende stoffer i mat

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/931 of 23 March 2022 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council by laying down rules for the performance of official controls as regards contaminants in food

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.05.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.07.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningsutkastet etablerer et kontrollprogram for kontaminanter i næringsmidler. Denne kontrollen er knyttet til MANCP (flerårig nasjonal kontrollplan) der medlemsstatene i EU/EØS er forpliktet til å gjennomføre kontroller. Som en konsekvens av ny kontrollforording og opphevelse av direktiv (EU) nr. 96/23, utarbeides det nå egne forordninger om kontrollplaner på EU-nivå for kontroll av henholdsvis veterinære legemiddelrester og forurensende stoffer i mat som underliggende regelverk til kontrollforordningen. Denne rettsakten gjelder kontrollplaner for kontroll med etterlevelse av regelverket for forurensende stoffer.

Rettsakten sier noe om at medlemsland (MS) skal ha en kontrollplan på plass, hva som skal kontrolleres og fastsetter kriterier for prøvetakingsstrategien. Kontrollplanene skal blant annet inneholde liste av forurensende stoffer som skal analyseres i de ulike varene og en begrunnelse for valgt kombinasjon av forurensende stoff/vare, uttaksstrategi osv. Kontrollplanene sendes inn til EUs datatbase, IMSOC, hvor også ESA har tilgang når det gjelder EFTA-landenes kontrollplaner. Medlemsstatene blir også pålagt å sende inn en årlig rapport om resultatene av kontrollen.

Vedleggene til forordningsutkastet lister opp hvilke stoffgrupper og produkter som skal kontrolleres, samt prosedyrer for utvelgelse av hva som kontrolleres og hvordan.

Vedlegg I dekker produktkategorier og hvilke forurensende stoffer som de skal kontrolleres for. Videre er fremgangsmåten for utvelgelsen av hvilke stoffer man skal undersøke for og prosessen med å planlegge kontrollen beskrevet i vedlegget.

Vedlegg II dekker kriteriene for prøvetakingsstrategien for hvilke produkter og virksomheter som skal omfattes av kontrollen.

Bestemmelsene i den nye rettsakten skal først gjelde fra 1. januar 2023. Bestemmelsene som regulerer den nåværende planen, som er basert på direktiv 96/23/EF, gjelder derfor frem til 31.12.2022.

Det vil også komme en annen rettsakt koblet opp mot artikkel 19(3) i kontrollforordningen (2017/625) som setter krav til omfanget av det som skal kontrolleres. Der fastsettes f.eks. prøvetakingsfrekvens til ulike kategorier innen animalsk mat og ikke-animalsk mat.

Rettsakten retter seg utelukkende mot myndighetenes gjennomføring av offentlig kontroll i form av planlegging og gjennomføring av kontrollplaner for forurensende stoffer i næringsmidler. Denne forordningen kan enten tas inn i norsk regelverk ved å fastsettes gjennom norsk forskrift i form av en endringsforskrift til forskrift om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler. Alternativt kan innholdet i denne forordningen gjennomføres som en instruks fordi innholdet kun retter seg mot myndighetene (Mattilsynets kontroll). Det vurderes derfor at det ikke er nødvendig å gjennomføre noen høring av forordning 2022/931.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil kunne kreve gjennomføring i en norsk forskrift. Det vil måtte gjøres en nærmere vurdering om rettsakten skal gjennomføres i de gjeldende forskriftene om visse forurensende stoffer i næringsmidler eller i en ny forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til å kunne medføre kostnader for Mattilsynet knyttet til tidsbruk for planlegging av kontrollen og gjennomføring av selve kontrollen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten legger rammene for neste runde med kontroller av kontaminanter i næringsmidler, og fremstår som oversiktlig og grei med veiledning om planlegging og gjennomføring av kontrollen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Delegated act details - Register of delegated acts (europa.eu)

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/931
Basis rettsaktnr.: 2017/625
Celexnr.: 32022R0931

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.03.2022
Frist returnering standardskjema: 15.07.2022
Dato returnert standardskjema: 27.07.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 78/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 05.05.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.05.2023

Lenker