2021/2244 supplerende krav til kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôrvarer

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2244 av 7. oktober 2021 som supplerer forordning (EU) 2017/625 av Europaparlamentet og med spesifikke krav til offentlig kontroll som gjelder prosedyrer for prøvetaking for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr.

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2244 of 7 October 2021 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with specific rules on official controls as regards sampling procedures for pesticides residues in food and feed

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.03.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.05.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og under vurdering i EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Denne EU-forordningen gir utfyllende bestemmelser til artikkel 19 i Kontrollforordningen (2017/625) som gjelder for kontroll med plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôrvarer.

Kontrollforordningen stiller krav til myndighetenes gjennomføring av offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av EUs regelverk for mattrygghet og det stilles krav til kontroll av stoffer som kan resultere i rester i næringsmidler og fôrvarer. I forbindelse med ikrafttredelse av ny kontrollforordning skal det slettes noen artikler i Plantevernmiddelrest-forordningen (396/2005) som erstattes av mer generelle krav i Kontrollforordningen. Det er derfor vurdert å være behov for supplerende tekst som gjelder spesielt for offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôr i tillegg til bestemmelser i Kontrollforordningen.

Kontrollforordningens (2017/625) artikkel 19 erstatter tidligere krav i Plantevernmiddelrestforordningens art. 27. Art.19 inneholder spesifikke krav til offentlig kontroll av rester av relevante stoff i næringsmidler og fôr for ethvert trinn av produksjon, prosessering og distribusjon og gjelder for flere fagområder enn plantevernmiddelrester.

I forbindelse med implementering av EUs nye Kontrollforordningen (2017/625) vil artikkel 27 i Plantevernmiddelrestforordningen (396/2005) oppheves. Artikkel 27(1) gjelder til og med 14. desember 2022. Artikkel 27(1) gir spesifikke krav til gjennomføring av offentlig kontroll i form av prosedyrer for prøvetaking for analyser av plantevernmiddelrester for næringsmidler og fôr.

Fordi Plantevernmiddelrestforordningens artikkel 27 ikke lenger vil gjelde fra 15. desember 2022 vil denne forordningen som supplerer kontrollforordningens art. 19 gjelde fra 15. desember 2022 i EU.

Disse utfyllende bestemmelsene retter seg utelukkende mot myndighetenes gjennomføring av offentlig kontroll i form av planlegging og gjennomføring av kontrollprogram for rester av plantevernmiddelrester. Denne forordningen kan enten tas inn i norsk regelverk ved å fastsettes gjennom norsk forskrift i form av en endringsforskrift til forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer (Plantevernmiddelrestforskriften). Alternativ kan innholdet i denne forordningen gjennomføres som en instruks fordi innholdet kun retter seg mot myndighetene (Mattilsynets kontroll). Det vurderes derfor at det ikke er nødvendig å gjennomføre noen høring av forordning 2022/2244.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten kan gjennomføres ved endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer (Plantevernmiddelrestforskriften) eller gjennomføres i form av en instruks.

Det er innholdsmessig ingen nye regelverkskrav, men en videreføring av spesifikke krav til gjennomføringen av kontroll av plantevernmiddelrester som videreføres fra artikkel 27 i Plantevernmiddelrestforordningen som supplerende informasjon til generelle krav i Kontrollforordningens artikkel 19.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Formålet med overvåking av rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr er å sikre etterlevelse av maksimale grenseverdier (MRL) fastsatt i forordning 396/2005 i tillegg til å kunne vurdere forbrukernes eksponering for rester av plantevernmidler. Det krever at det tas et tilstrekkelig antall prøver av mat og fôr for å sikre at prøveuttaket er representativt. Det er også krav om at prøver skal tas på det mest hensiktsmessige prøveuttaksstedet i matkjeden.

Det er vurdert at det er behov for å supplere artikkel 19(1) i Kontrollforordningen (2017/625) med krav til gjennomføring av offentlig kontroll når det gjelder spesifikke krav til prøvetaking for plantevernmiddelrester for mat og fôr.

Artikkel 1 i forordning 2021/2244 stiller krav til at medlemslandene ved offisiell kontroll av plantevernmiddelrester skal hvert medlemsland ta et tilstrekkelig antall og omfang av prøver av mat og fôr for å sikre at resultatene er representative for produkter på markedet på bakgrunn av resultater fra tidligere flerårige nasjonale kontrollprogram. Prøvetaking skal gjennomføres så tidlig i distribusjonskjeden som praktisk mulig. 

Supplerende bestemmelser til mer generelle krav i Kontrollforordningen bidrar til at eksisterende krav for kontroll av plantevernmiddelrester i dagens regelverk videreføres også etter at artikkel 27 i Plantevernmiddelrestforordningen ikke gjelder lenger.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Forordningen kan enten fastsettes gjennom en endringsforskrift til den norske Plantevernmiddelrestforskriften eller gjennomføres ved en instuks fordi dette uansett bare gjelder krav til myndighetenes gjennomføring av kontroll/kontrollprogram for av plantevernmiddelrester.  

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/2244
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32021R2244

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2022
Frist returnering standardskjema: 11.03.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: