Endring av beslutning om bruk av radiospektrum i 5 GHz-båndet for trådløse nett

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/179 av 8. februar 2022 om harmonisert bruk av radiospektrum i 5 GHz-frekvensbåndet for innføring av trådløse tilgangssystemer, herunder radiolokalnett (WAS/RLAN), og oppheving av beslutning 2005/513/EF

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2022/179 of 8 February 2022 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of wireless access systems including radio local area networks and repealing Decision 2005/513/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.03.2022

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og distriktsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av Europakommisjonen 8. februar 2022 og publisert i Official Journal of the European Union 10. februar 2022.

Gjennomføringsbeslutningen følger EFTAs hurtigprosedyre og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner.

I RSC (Radio Spectrum Committee) møtet 9. mars 2022 presenterte Kommisjonen et brev fra The European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) og European Association of Automotive Suppliers (CLEPA) med forslag til justeringer av teksten i beslutningen for å klargjøre tillatt WAS/RLAN bruk i kjøretøy. Kommisjonen sendte 29. mars 2022 et mandat til CEPT for å diskutere forespørselen. En eventuell innlemming av beslutningen i EØS-avtalen bør avvente resultatet av diskusjonen i kommende RSC og CEPT.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens publikasjon «2030 Digital Compass: the European Way for the Digital Decade» fastsetter nye bredbåndsmål for Unionen som skal oppnås gjennom utbredt etablering og bruk av nettverk med svært høy kapasitet. Et av målene er at alle husholdninger i Unionen skal ha tilgang til Gigabit-nettverk innen 2030. Trådløse tilgangssystemer, inkludert radiolokalnettverk (WAS/RLAN) applikasjoner, bidrar i stor grad til å oppnå dette målet.

Tilgang til lokale radionettverk er regulert av artikkel 56 i Europaparlament- og rådsdirektiv 2018/1972/EU (ekomdirektivet). Radiolokalnettverk er i dette direktivet definert som trådløse tilgangssystemer med lav effekt, som opererer innenfor en liten rekkevidde, med lav risiko for interferens inn mot andre slike systemer utplassert av andre brukere i umiddelbar nærhet, og som bruker harmonisert radiospektrum på ikke-eksklusiv basis.

Kommisjonsbeslutningen 2005/513/EF harmoniserte bruken av radiospektrum i 5 GHz-båndet (5 150-5 350 MHz og 5 470-5 725 MHz) for trådløse tilgangssystemer inkludert radiolokalnettverk (WAS/RLAN).

I henhold til International Telecommunication Union (ITU) Radio Regulations, er frekvensbåndene 5 150-5 350 MHz og 5 470-5 725 MHz allokert til tjenesten mobil, ikke inkludert mobil for luftfart, på primær basis i alle tre ITU-regioner. Allokeringen tar hensyn til behovet for å beskytte andre primærtjenester i disse frekvensbåndene. ITU World Radiocommunication Conference i 2003 (WRC-03) vedtok ITU-R resolusjon 229 “Use of the bands 5 150-5 250, 5 250-5 350 MHz and 5 470-5 725 MHz by the mobile service for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks”. På WRC-19 ble denne resolusjonen oppdatert til også å inkludere innendørs bruk i tog og veikjøretøyer (med effektbegrensning). Oppdatert resolusjon tillater også begrenset utendørs bruk i 5 150-5 250 MHz forutsatt fortsatt beskyttelse av eksisterende tjenester i det båndet.

I flere medlemsland er det et behov for å operere kritiske militære og meteorologiske radarer i frekvensbåndene mellom 5 250 og 5 850 MHz, som krever spesifikk beskyttelse mot skadelig interferens fra WAS/RLAN. De tekniske og operasjonelle betingelsene for bruk av WAS/RLAN må derfor sikre beskyttelse av legitime offentlige interesser knyttet til andre radiotjenester, inkludert militære og meteorologiske radarer. Det er også et behov for å beskytte fortsatt bruk av systemer knyttet til jordobservasjonssatellitter (aktiv), romforskningstjenester (aktiv) og matelinker for mobil satellitttjenester, spesielt i 5 150-5 350 MHz.

For å implementere revidert resolusjon 229 fra WRC-19, ga kommisjonen den 14. april 2020 et mandat til CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) om å endre beslutning 2005/513/EF om harmonisert bruk av radiospektrum i 5 GHz-frekvensbåndet for implementering av WAS/RLAN. Mandatet ga CEPT to oppgaver. Den første av disse var å foreslå tekniske vilkår for å endre beslutning 2005/513/EF basert på resultatet fra WRC-19 (revidert resolusjon 229) for frekvensbåndet 5 150-5 250 MHz. Den andre oppgaven var å foreslå oppdateringer av de harmoniserte tekniske vilkårene for WAS/RLAN i 5 150-5 350 MHz og 5 470-5 725 MHz båndene, etter behov. Hensikten med oppdateringene var å vurdere mulighetene for å bruke WAS/RLAN om bord i kjøretøy (fly, veikjøretøyer, tog, etc.) og å vurdere muligheten for å bruke WAS/RLAN for kommunikasjon med droner (UAS).

Som svar på mandatet publiserte CEPT-rapport 79. CEPT-rapport 79 inneholder reviderte tekniske vilkår for WAS/RLAN i 5 150-5 250 MHz for følgende innendørs brukstilfeller: inne i bygninger, installasjoner inne i veikjøretøyer, tog og fly, og begrenset utendørs bruk. Bruk for kommunikasjon med droner er kun tillatt i 5 170-5 250 MHz som et spesifikt utendørs brukstilfelle. De tekniske vilkårene for frekvensbåndet 5 250-5 350 MHz tillater innendørs bruk kun inne i bygninger. Bruk av frekvensbåndet 5 470-5 725 MHz er mulig både innendørs og utendørs, men unntar installasjoner i kjøretøy, tog og fly og bruk for kommunikasjon med droner. Konklusjonene i CEPT-rapport 79 ble brukt som grunnlag for denne beslutningen.

CEPT bekrefter i sin rapport 79 en felles Europeisk forståelse rundt viktigheten av å løse problemet med skadelig interferens in i meteorologiske radarer i 5 600-5 650 MHz. For å bidra til å redusere skadelig interferens inn i meteorologiske radarer, fastsetter denne beslutningen tekniske vilkår for WAS/RLAN-installasjoner i veikjøretøyer, tog og luftfartøyer og til bruk for kommunikasjon med droner og klargjør kravene som gjelder for dynamisk frekvensvalg (DFS). Denne beslutningen kan revurderes i fremtiden for å vurdere effektiviteten til disse tiltakene.

Nasjonale reguleringsmyndigheter i medlemsstatene bør ha rett til å godkjenne innendørsinstallasjoner på nasjonalt nivå i tog i frekvensbåndene 5 250-5 350 MHz og 5 470-5 725 MHz, i tilfeller der slik bruk kan kontrolleres og begrenses geografisk.

Denne beslutningen bygger på og utvikler prinsippene og bestemmelsene fastsatt i beslutning 2005/513/EF. Grunnet omstrukturering av beslutningen oppheves 2005/513/EF.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det rettslige grunnlaget for beslutningen er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU), Europaparlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumvedtaket) artikkel 4 (3) og SRD-beslutningen (2006/771/EF).

Gjeldende norsk regelverk på området fremgår av lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-2, jf. forskrift 19. januar 2012 nr. 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften). Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Rettsakten er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en legger til rette for å gi generelle tillatelser til bruk av frekvenser i forskrift for denne typen kortdistanseutstyr som masseproduseres og brukes av et stort antall brukere, uten at brukerne må søke om individuell tillatelse.

Gjennomføringen av beslutningen vil kreve endringer i fribruksforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsbeslutningen innebærer ikke økte utgifter for private parter. Eventuelle kostnader for statlige myndighet vil måtte dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner. Kommunal- og distriktsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet finner Kommisjonens gjennomføringsbeslutning EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er under vurdering i EØS EFTA-landene.

Vurdering

Norske myndigheter har fulgt arbeidet vedrørende endringer på området både gjennom det forberedende arbeidet som er gjort av CEPT med CEPT-rapport 79 og gjennom observatørplass i RSC i EU.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er viktig for å sikre at det kan tas i bruk frekvenser uten at det er behov for å søke om individuell tillatelse. Beslutningen er også sentral i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvenspolitikkvedtaket. Beslutningen er i tråd med norsk frekvenspolitikk der en søker å bidra til effektiv bruk av frekvensressursene slik at formålet i ekomloven i størst mulig grad kan oppfylles.

På grunn av arbeidet som er igangsatt i CEPT for å vurdere forespørselen fra The European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) og European Association of Automotive Suppliers (CLEPA) med forslag til justeringer av teksten i beslutningen for å klargjøre tillatt WAS/RLAN bruk i kjøretøy, bør en eventuell innlemming av beslutningen i EØS-avtalen avvente resultatet av diskusjonen i kommende RSC og CEPT.

Konklusjon

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant. På grunn av arbeidet som er igangsatt i CEPT for å vurdere forespørselen fra The European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) og European Association of Automotive Suppliers (CLEPA) med forslag til justeringer av teksten i beslutningen for å klargjøre tillatt WAS/RLAN bruk i kjøretøy, avventes utfallet av dette arbeidet før det tas stilling til eventuell innlemming i EØS-avtalen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2022)628
Rettsaktnr.: 2022/179/EU
Basis rettsaktnr.: 2005/513/EF
Celexnr.: 32022D0179

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.02.2022
Frist returnering standardskjema: 22.03.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: