Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/652 av 20. april 2022 om godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/652 of 20 April 2022 concerning the authorisation of bitter orange extract as a feed additive for certain animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.03.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Retsakten gjelder re-godkjenning av et ekstrakt fra pomerans (Citrus x aurantium L.) som aromastoff i fôr til visse dyr. Dette er tilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) som nå er søkt godkjent etter nytt regelverk. Tilsetningsstoffet inneholder stoffet furocoumarin som kan være toksisk, men dette tilsetningsstoffet er ikke forventet å øke eksponeringen av fuocoumarin for dyr som normalt får fôrmidler av sitrus i fôret. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) kan ikke konkludere om det er trygt for hund, katt eller akvariefisk som er dyr som normalt ikke er eksponert for sitrusprodukter i fôret. EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for folkehelse og miljø. Pomerans er et kjent aromastoff i mat, og det er derfor ikke nødvending å demonstrere effekt. EFSA vurderer også tilsetningsstoffet å være trygt med gitt størsteinnhold for ulike dyrekategorier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/652
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0652

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.03.2022
Frist returnering standardskjema: 05.04.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 229/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.03.2022
Høringsfrist: 21.04.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.10.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2022

Lenker