Gjennomføringsforordning om data for jordbruksbedrifter for referanseåret 2023

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2286 av 16. desember 2021 om data for referanseåret 2023 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1091 om integrert statistikk om jordbruksbedrifter og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2009

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2286 of 16 December 2021 on the data to be provided for the reference year 2023 pursuant to Regulation (EU) 2018/1091 of the European Parliament and of the Council on integrated farm statistics as regards the list of variables and their description and repealing Commission Regulation (EC) No 1200/2009

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2022

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2286 beskriver variablene som skal samles inn i kjernemodulene og tilleggsmodulene for referanseåret 2023 i henhold til Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2018/1091 om integrert statistikk om jordbruksbedrifter. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1091 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (statistikk).

Variablene som skal samles inn for referanseåret 2023 er beskrevet i vedlegget til gjennomføringsforordningen.

I samsvar med artikkel 5(4) og 8(1) i forordning (EU) 2018/1091 har kommisjonen fullmakt til å vedta gjennomføringsforordninger som spesifiserer variablene som inngår i kjernemodulene og tilleggsmodulene, i tillegg til emner og delemner innenfor de ulike modulene.

Norge har bedt om tilpasninger som innebærer unntak fra følgende moduler i 2023:

  • Modul (b): Rural development
  • Modul (g): Orchard

Norge må levere på følgende moduler i 2023:

  • Modul (a): Labour force and other gainful activities
  • Modul (d): Irrigation
  • Modul (e): Soil management practices (med unntak av fem variabler under temaet «ecological focus area» med hjemmel i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 1307/2013 som ikke er EØS-relevant)
  • Modul (f): Machinery and equipment

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2286
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R2286

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2021
Frist returnering standardskjema: 28.03.2022
Dato returnert standardskjema: 21.03.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: