ny mat - godkjenning fryste, tørkede og pulveriserte former av hussiriss (Acheta domesticus)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/188 av 10. februar 2022 om tillatelse til å bringe fryste, tørkede og pulveriserte former av hussiriss (Acheta domesticus) i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/188 of 10 February 2022 authorising the placing on the market of frozen, dried and powder forms of Acheta domesticus as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.03.2022

Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.05.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner fryste, tørkede og pulveriserte former av hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat-ingrediens, i en rekke matvarekategorier til den generelle voksne befolkningen.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) konkluderte i en risikovurdering vedtatt 7. juli 2021 at ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved angitte bruksbetingelser. 

EFSA konkluderte også, på grunnlag av få publiserte studier om allergi relatert til insekter generelt, med at inntak av ny mat-ingrediensen kan indusere primær sensibilisering som kan føre til allergiske reaksjoner hos mennesker. EFSA anbefaler at det gjennomføres studier for å undersøke allergenisiteten nærmere. Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid for begrenset til å kreve merking. Insektbaserte proteiner er for øvrig inkludert i EU-kommisjonens forskningsprogram Horizon Europe, som muliggjør videre forskning på allergenisiteten. Merkekrav kan eventuelt vurderes når ny kunnskap foreligger.

EFSA konkluderte også med at Acheta domesticus kan forårsake allergiske reaksjoner hos personer som allerede er allergiske for krepsdyr, bløtdyr (molluscs) og støvmidd. I tillegg kan allergener fra fôret ende opp i hussirissene. Det innføres derfor spesifikke merkekrav for å informere personer som har slike allergier. Produkter med ny mat-ingrediensen må ellers merkes i overensstemmelse med de eksisterende kravene om merking av allergener i vedlegg II til matinformasjonsforordningen.

Ny mat-ingrediensen føres ved denne rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med gitte bruksvilkår. Spesifikk lovbestemt betegnelse er «fryst Acheta domesticus (hussiriss)» eller «tørket/pulverisert Acheta domesticus (hussiriss)». Næringsmidler som inneholder fryste, tørkede og pulveriserte former av Acheta domesticus (hussiriss), må merkes med at denne ingrediensen kan forårsake allergiske reaksjoner hos forbrukere som har kjente allergier mot krepsdyr, bløtdyr og produkter framstilt av skalldyr og bløtdyr, og støvmidd. Denne informasjonen skal stå like ved ingredienslisten. Spesifikasjoner er angitt i tabell 2 i unionslisten, og i beskrivelsen angis at insektene må fastes i 24 timer før avliving, slik at tarminnholdet fjernes.

Det innvilges databeskyttelse for konkrete studier i 5 år fra rettsakten er vedtatt. Databeskyttelsen innebærer at EFSA ikke kan bruke disse studiene for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at godkjenningen bare gjelder for søkeren i den aktuelle perioden.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/188
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32022R0188

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.02.2022
Frist returnering standardskjema: 01.04.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: