Revidering av rammedirektivet om avfall (2023)

Revidering av EUs rammedirektiv om avfall (2023)

Revision Waste Framework Directive 2023

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2022

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EU-kommisjonen har innhentet kunnskapsgrunnlag for arbeidet ved en "call for evidence", og planlegger en åpen høring i 2.kvartal 2022 og vil i tillegg gjennomføre målrettede høringer og workshops. Det pågår også forberedende arbeid under Joint Research Centre (JRC) og et konsulentselskap knyttet til kravene om separat innsamling. EU-kommisjonen vil utarbeide en konsekvensanalyse, som vil høres.

Rettsakten vil endre EUs rammedirektiv om avfall (2008/98/EF) som er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XX pkt. 32 ff.

Sammendrag av innhold

EUs rammedirektiv om avfall (EU) 2008/98) er det overordnede EU/EØS-regelverket på avfallsområdet. EU-kommisjonen har nå varslet en revidering av direktivet for å sikre avfallsforebygging, bedre løsninger for separat innsamling av avfall for å optimalisere materialgjenvinning og bedre utnyttelse av spillolje. I tillegg følger det av dagens rammedirektiv om avfall at de også skal se på endringer knyttet til matavfall og tekstilavfall. EU-kommisjonen har lagt fram et veikart (call for evidence) for en målrettet revideringen som peker på noen aktuelle tiltak som vil vurderes som del av deres arbeid:

 • Sikre implementering av allerede vedtatte bestemmelser om avfallsforebygging, forberedelse til ombruk og materialgjenvinning i dagens direktiv (f.eks ved mer samarbeid mellom landene og håndheving av regelverket).
 • Mer veiledning, som å
  • klargjøre og presisere bestemmelsen om avfallsforebygging 
  • vise hvordan separat innsamling kan gi bedre ombruk, forberedelse til ombruk og materialgjenvinning og hvordan husholdningene kan bidra til separat innsamling
  • bedre etterlevelse av kravene til utvidet produsentansvar.

 • Krav i regelverk for
  • avfallsforebygging, ved å
   • innføre krav om overordende og/eller produktspesifikke forebyggende tiltak, inkludert mål for avfallsreduksjon og/eller for reduksjon av restavfallet, og utvide rollen til ordningene for utvidet produsentansvar
   • begrense unntakene i artikkel 10(3) i rammedirektiver om avfall,
   • innføre minimum krav/anbefalinger for kildesortering og separat innsamling av avfall som gjør det enklere å samle inn brukte gjenstander til ombruk, forberede for ombruk og materialgjenvinne med høy kvalitet.

  • å styrke forurenser betaler prinsippet ved å
   • vurdere krav om utvidet produsentansvar for produktgrupper som tekstiler og olje
   • sikre håndhevelsen av kravene til utvidet produsentansvar spesielt for produkter som selges på internett til forbrukere

  • mål for innsamling og regenerering av spillolje for å øke mengden spillolje som samles inn og som behandles i tråd med avfallshierarkiet. 

Waste Framework Directive (europa.eu)

"Call for evidence" Environmental impact of waste management – revision of EU waste framework (europa.eu)

Merknader
Rettslige konsekvenser

EUs rammedirektiv om avfall ((EU) 2000/98) er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. De ventede endringene endrer bestemmelser som er innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

EU-kommisjonen har ikke lagt fram sitt forslag til regelverk, og det er for tidlig å si noe konkret om økonomiske og administrative konsekvenser. Det forventes imidlertid at det vil komme endringer som innebærer kostnader for kommuner og næringsliv, men som samtidig også gir muligheter for økt konkurransekraft og arbeidsplasser for næringslivet. EUs tekstilstrategi har varslet at det trolig vil bli innført utvidet produsentansvar for tekstiler slik at produsenter og importører av tekstiler blir forpliktet til å dekke kostnader for håndtering av tekstilavfall. Et mulig krav om regenerering av spillolje kan gi økte kostnader til avfallshåndtering. Det er ikke etablert slike anlegg i Norge fordi næringslivet har vurdert at det ikke er lønnsomt ut fra mengden spillolje som egner seg for regenering og geografi. Om EU lander på streng harmonisering av krav til separat innsamling (artikkel 10 (3)) kan dette også medføre store kostnader for kommuner og næringsliv i Norge, og det kan vanskeliggjøre måloppnåelsen av EUs bindende materialgjenvinningsmål for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2008/98/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.