Tiltak mot muslinger fra Tyrkia - 2022/478

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/478 av 24. mars 2022 om videreføring av særskilte beskyttelsestiltak rettet mot import av muslinger fra Tyrkia til konsum

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/478 of 24 March 2022 on maintaining protective measures on imports of bivalve molluscs from Turkey intended for human consumption

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.03.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 24. mars 2022, publisert i Official Journal 25. mars, med ikrafttredelse 29. mars 2022.

Sammendrag av innhold

Rettsakten, forordning (EU) 2022/478, viderefører kontrollreglene gitt i forordning (EU) nr. 743/2013. Dette gjelder et importforbud rettet mot levende eller kjølte muslinger og en stikkprøvekontroll av frosne eller bearbeidede muslinger, med opprinnelse i eller sendt fra Tyrkia. Ved stikkprøvekontrollen skal det undersøkes for E.coli og biotoksiner. Varene som er reguler i denne rettsakten er de som er omfattet av tollposisjonene 03.07 og 16.05.

Forordning (EU) nr. 743/2013 gjaldt frem til 31. desember 2021, og Kommisjonen har sett behovet for å videreføre kontrollreglene i 743/2013 i en ny rettsakt, forordning (EU) 2022/478.

Importforbudet og -restriksjonene hadde i sin tid årsak i flere og vedvarende funn av E.coli og marine biotoksiner i muslinger fra Tyrkia. Bakgrunnen for videreføringen er at selv om Tyrkia har laget nye egne kontrollplaner, har EU ikke fått verifisert dem og frem til dette er gjort ser man behovet for å videreføre kontrollreglene og importforbudet for å sikre trygge matvarer og folkehelsen.

Forordning (EU) 2022/478 vil gjelde i to år, frem til 31. desember 2023.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gjennomført i norsk rett i forskrift 25. mars 2022 nr. 469 om særskilte beskyttelsestiltak rettet mot import av muslinger fra Tyrkia.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes ikke til å medføre en endring i kostnadene for Mattilsynet i forbindelse med importforbudet eller stikkprøvekontrollen knyttet til dette produktet. Det er ikke registrert noen direkteimport av muslinger fra Tyrkia til Norge de siste årene. Det vurderes også at heller ikke næringen vil påvirkes nevneverdig av denne videreføringen av importforbudet/stikkprøvekontrollen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten viderefører reglene og importforbud og stikkprøvekontroll av muslinger fra Tyrkia, med bakgrunn i et fortsatt omfattende funn av E.coli og marine biotoksiner i dette produktet. Dette importregimet har en gyldighet frem til 31. desember 2023.

E.coli og marine biotoksiner kan utgjøre en betydelig risiko for folkehelsen og Norge vurderer importforbudet og -restriksjonene som hensiktsmessige og velbegrunnede, i forhold til målet om å beskytte folkehelsen. Det at regimet er tidsbegrenset og ment å virke frem til myndighetene i Tyrkia har fått på plass tilstrekkelige nasjonale kontrolltiltak, er også fornuftig.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/478
Celexnr.: 32022R0478

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.03.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 29.03.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: