Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra UK og USA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/416 av 11. mars 2022 som endrer vedlegg V og XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/416 of 11 March 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Sakstrinn

 1. Forenklet prosedyre

Opprettet 15.03.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Storbritannia har:

 • den 23. februar 2022 varslet Kommisjonen om et utbrudd med høypatogen fugleinfluensa i en fjørfebesetning i Blaydon, Gateshead, Tyne og Wear i England.
 • den 25. februar 2022 varslet Kommisjonen om et utbrudd med høypatogen fugleinfluensa i en fjørfebesetning i Ledbury, North Herefordshire, Herefordshire i England.
 • den 26. februar 2022 varslet Kommisjonen om et utbrudd med høypatogen fugleinfluensa i en fjørfebesetning i Elmswell, Mid Suffolk, Suffolk i England.

Myndighetene i USA har:

 • den 2. mars 2022 varslet Kommisjonen om et utbrudd med høypatogen fugleinfluensa i en fjørfebesetning i Dubois county, state of Indiana.
 • den 4. mars 2022 varslet Kommisjonen om et utbrudd med høypatogen fugleinfluensa i en fjørfebesetninger i Stoddard county, state of Missouri, United States og Cecil county, state of Maryland.
 • den 5. mars 2022 varslet Kommisjonen om et utbrudd med høypatogen fugleinfluensa i en fjørfebesetning i Charles Mix county, State of South Dakota.
 • den 6. mars 2022 varslet Kommisjonen om et utbrudd med høypatogen fugleinfluensa i en fjørfebesetning i Buena Vista county, State of Iowa.

Myndighetene i Storbritannia og USA har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Storbritannia og USA i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra berørt områdene.

Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om at følgende utbrudd med høypatogen fugleinfluensa nå er bekjempet:

 • Utbrudd i fjørfebesetning i nærheten av Pokesdown, Bournemouth i England, varslet den 19. november 2021.
 • Utbrudd i fjørfebesetning i nærheten av Wells-next-the-sea, North Norfolk, Norfolk i England, varslet den 22. november 2021.
 • Utbrudd i fjørfebesetning i nærheten av Gaerwen, Isle of Anglesey i Wales, varslet den 26. november 2021.

Kommisjonen har evaluert informasjonen og funnet den tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Storbritannia i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringen medfører at det igjen åpnes for import fra de berørte områdene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne. Denne forskriften er per dags dato ikke fastsatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/416
Celexnr.: 32022R0416

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.03.2022
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: