Biocid - forlengelse av utløpsdato for propikonazol i PT 8

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2298 av 23. november 2022 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av propikonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/2298 of 23 November 2022 postponing the expiry date of the approval of propiconazole for use in biocidal products of product-type 8 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 23. november 2022 og ble publisert i OJ 24. november 2022. Rettsaken ble innlemmet i EØS-avtalen 5. juli 2023.

Sammendrag av innhold

Det biocidaktive stoffet propikonazol er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8. Produkttype 8 omfatter produkter som benyttes til treimpregnering. Godkjenningen utløper 31. desember 2022, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av propikonazol.

Propikonazol er klassifisert som reprotoksisk i kategori 1B og har hormonforstyrrende effekt. Propikonazol oppfyller derfor eksklusjonskriteriene i biocidforordningen slik at det må gjøres en nærmere undersøkelse for å fastslå om betingelsene i biocidforordningens artikkel 5(2) er oppfylt slik at propikonazol likevel kan godkjennes. Det er derfor behov for ytterligere tid for å kunne konkludere. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2298 forlenges godkjenningen av propikonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 til 31. desember 2023.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority"-møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/2298
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32022D2298

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.11.2022
Frist returnering standardskjema: 05.01.2023
Dato returnert standardskjema: 05.01.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.07.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 180/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.11.2022
Høringsfrist: 06.01.2023
Frist for gjennomføring: 06.07.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 05.07.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.08.2023

Lenker