Biocid - Kansellering av godkjenning av tolylfluanid i PT 7

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1990 av 20. oktober 2022 om kansellering av godkjenningen av tolylfluanid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av produkttype 7 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1990 of 20 October 2022 cancelling the approval of tolylfluanid as an active substance for use in biocidal products of product-type 7 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.11.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 20. oktober 2022 og ble publisert i OJ 21. oktober 2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. april 2023.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2022/1990 opphever forordning (EU) 2016/1087 om godkjenning av tolylfluanid i produkttype 7 (konservering av overflatefilm). Bakgrunnen er omfattende funn i danske drikkevannskilder av en metabolitt som knyttes til bruk av tolylfluanid i maling. Ved ozonering av drikkevann kan metabolitten omdannes til et stoff som er gentoksisk, mutagent og karsinogent. Søkeren har meddelt at de ikke lenger produserer tolylfluanid og ikke ønsker å søke fornyet godkjenning, og det er ingen godkjente biocidprodukter med tolylfluanid i produkttype 7 i EU. Det konkluderes derfor at forordningen som godkjenner tolylfluanid i produkttype 7 kan oppheves. Behandlede produkter med tolylfluanid i produkttype 7 skal ikke plasseres på markedet i EU etter 10. mai 2023.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority"-møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1990
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32022R1990

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2022
Frist returnering standardskjema: 16.12.2022
Dato returnert standardskjema: 16.12.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 87/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.11.2022
Høringsfrist: 06.01.2023
Frist for gjennomføring: 29.04.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 28.04.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.05.2023

Lenker