Delegert forordning om antall og titler på variablene i undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for 2023

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/2279 av 1. august 2022 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antall og titler på variablene i undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for referanseåret 2023

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2279 of 1 August 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and titles of the variables for the use of information and communication technologies statistics domain for the reference year 2023

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.11.2022

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/2279 spesifiserer antall og titler på variablene i undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for referanseåret 2023.

I henhold til artikkel 6 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 om fastsettelse av et felles rammeverk for europeisk statistikk over personer og husholdninger, har EU-kommisjonen fullmakt til å vedta delegerte rettsakter som spesifiserer antall variabler og tittelen på variablene i undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk. 

Antall variabler skal ikke være mer enn 5 prosent flere enn de obligatoriske variablene som var med i undersøkelsen da rammeforordningen 2019/1700 trådte i kraft.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistiske sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utforming av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Forordningen behandles i henhold til hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/2279
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700
Celexnr.: 32022R2279

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.08.2022
Frist returnering standardskjema: 20.09.2022
Dato returnert standardskjema: 13.09.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: