Midlertidig lagring av flytende kvikksølvavfall

Kommisjonsforordning (EU) 2022/2526 av den 23. september 2022 om endring av forordning (EU) 2017/852 av Europaparlamentet og Rådet om midlertidig lagring av flytende kvikksølvavfall

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2022/2526 of 23 September 2022 amending Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council as regards the temporary storage of mercury waste in liquid form

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.11.2022

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Kjemikalier, industriell risiko og bioteknologi

Status

Rettsakten  ble vedatt i EU den 23. september 2022 og ble publisert i OJ den 22. desember 2022.  Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 08.12.2023 ved EØS-komitebeslutning nr. 341/2023.

Sammendrag av innhold

EU har vedtatt en ny forordning (EU ) 2022/2526 som endrer artikkel 13 paragraf 1 i kvikksølvforordningen (EU) 2017/852. Endringsforordningen gjelder forlengelse av den midlertidige lagringsperioden av metallisk kvikksølv til 31. desember 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjennomføres ved å endre Produktforskriftens paragraf § 2-4. Endringer vurderers som tekniske og administrative, og innebærer ingen materielle endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Forslag til rettsakt ble sendt på skriftlig prosedyre (18.11.22 - 25.11.22) til spesialutvalget for miljø. Det var ingen merknader til rettsakten.

Vurdering

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/2526
Basis rettsaktnr.: 2017/852
Celexnr.: 32022R2526

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.11.2022
Frist returnering standardskjema: 28.02.2023
Dato returnert standardskjema: 16.01.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.01.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 341/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.05.2023
Høringsfrist: 06.07.2023
Frist for gjennomføring: 08.12.2023
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker