Biocid - ekspellerpresset oleoresin av Capsicum

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1497 av 8. september 2022 om bestemmelse av om et produkt som inneholder ekspellerpresset oleoresin av Capsicum er et biocidprodukt i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2022/1497 of 8 September 2022 determining whether a product containing ‘Capsicum oleoresin expeller pressed’ is a biocidal product, pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.10.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 8. september 2022 og ble publisert i OJ 9. september 2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. april 2023.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2022/1497 er utarbeidet etter henvendelse fra Belgia for å få avgjort om et produkt som inneholder "Capsicum oleoresin expeller pressed" og som markedsføres for å avskrekke hunder og katter er et biocidprodukt i henhold til biocidforordningen.

Det ble konkludert at "Capsicum oleoresin expeller pressed" må regnes som et stoff i hht. til definisjonen i REACH-forordningen og dermed også i biocidforordningen. Stoffet brukes for å avskrekke uønskede organismer, i dette tilfellet hunder og katter.

Siden produktet inneholder et arkivstoff og har til formål å avskrekke uønskede organismer ved en virkemåte som ikke er utelukkende fysisk eller mekanisk, bør produktet betraktes som et biocidprodukt i produkttype 19 i henhold til biocidforrodningens artikkel 3(1)(a). 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1497
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32022D1497

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.09.2022
Frist returnering standardskjema: 26.10.2022
Dato returnert standardskjema: 26.10.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 84/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.10.2022
Høringsfrist: 02.12.2022
Frist for gjennomføring: 29.04.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 28.04.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.05.2023

Lenker