Biocid - forlenget godkjenning av medetomidin i PT 21

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1495 av 8. september 2022 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av medetomidin til bruk i biocidprodukter i produkttype 21

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2022/1495 of 8 September 2022 postponing the expiry date of the approval of medetomidine for use in biocidal products of product-type 21 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.10.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 8. september 2022 og ble publisert i OJ 9. september 2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. april 2023.

Sammendrag av innhold

Det biocidaktive stoffet medetomidin er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 21. Produkttype 21 omfatter grohemmende produkter, i dette tilfellet bunnstoff til båt. Godkjenningen utløper 31. desember 2022, og i samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (Biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenningen av medetomidin.

Rapportørlandet Norway har informert Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1495 forlenges godkjenningen av medetomidin til bruk i biocidprodukter i produkttype 21 til 30. juni 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1495
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32022D1495

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.09.2022
Frist returnering standardskjema: 26.10.2022
Dato returnert standardskjema: 26.10.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 84/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.10.2022
Høringsfrist: 02.12.2022
Frist for gjennomføring: 29.04.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 28.04.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.05.2023

Lenker