Utfyllende bestemmelser til MiFID II om anvendelse av posisjonsgrenser og søknad om unntak

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1302 av 20. april 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for anvendelse av posisjonsgrenser for varederivater og prosedyrer for søknad om unntak fra posisjonsgrenser

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1302 of 20 April 2022 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the application of position limits to commodity derivatives and procedures for applying for exemption from position limits

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.10.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Direktiv (EU) 2021/338 er en del av en pakke av tiltak kalt "Capital Markets Recovery Package" og gjør endringer i blant annet direktiv 2014/65/EU (MiFID II). Direktivet gjør blant annet endringer i posisjonsgrenseregimet for varederivater i MiFID II, og det er derfor nødvendig å erstatte de utfyllende reglene til det gamle posisjonsgrenseregimet i kommisjonsforordning (EU) 2017/591. Kommisjonsforordning (EU) 2022/1302 erstatter derfor kommisjonsforordning (EU) 2017/591 og gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU (MiFID II) slik det lyder etter at endringsdirektivet (EU) 2021/338 er gjennomført.

Kommisjonsforordningen gir nærmere regler om beregningsmetoden for når tilsynsmyndigheten skal fastsette grenser (position limits) for hvor store posisjoner som kan holdes i landbruksvarederivater og kritiske eller vesentlige varederivater etter MiFID II art. 57. Videre fastsettes nærmere regler om unntak fra posisjonsgrenser for 1) risikoreduserende posisjoner holdt av ikke-finansielle foretak, 2) risikoreduserende posisjoner holdt av finansielle foretak som inngår i et overveiende kommersielt konsern og 3) posisjoner inngått for å oppfylle forpliktelser som likviditetstilbydere. Kommisjonsforordningen gir også nærmere regler om hva som skal anses som økonomisk likeverdige derivater til derivater som handles på en handelsplass, når et landbruksvarederivat skal anses å bli handlet i et betydelig volum på en handelsplass og når posisjoner skal aggregeres på konsernnivå.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordningen er tatt inn i verdipapirforskriften § 15-1 første ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ikke ha store økonomiske og administrative konsekvenser, da den kun gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede ligger i hjemmelsrettsakten (MiFID II).

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/1302
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1302

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.05.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 01.01.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 282/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker