Endring i listen over tredjestater med godkjent restkontrollprogram

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1390 av 9. august 2022 om endring av beslutning 2011/163/EU om godkjenning av tredjelands planer forelagt i henhold til artikkel 29 i Rådsdirektiv 96/23/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1390 of 9 August 2022 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten, beslutning 2011/163/EU om godkjenning av planer fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF godkjenner planene/programmene som er formidlet av tredjestater og som er gitt i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF. Disse planene/programmene viser at tredjestaten oppfyller et av kravene for å kunne eksportere til EU/EØS. Vedlegget til beslutningen inneholder en tabell som angir hvilke animalske varer som kan importeres fra ulike tredjeland. Rettsakten her, beslutning (EU) 2022/1390 oppdaterer vedlegget til beslutning 2011/163. Beslutning (EU) 2022/1390 gir også nye artikler 2a til 2e i beslutning i beslutning 2011/163/EU om innføring av nye symboler i vedlegget for å beskrive nærmere de varekategoriene som kan importeres fra ulike tredjeland.

Ny bruk av symboler i vedlegget i beslutning 2011/163/EU:

Enkelte tredjeland bruker kun råvarer enten fra en medlemsstat eller fra andre tredjeland som er godkjent for import av slike råvarer til EU-unionen (som er i samsvar med artikkel 2 i beslutning 2011/163/EU for produksjon av produkter beregnet på eksport til EU-unionen). For å få oversikt over hvilke tredjeland dette gjelder, er det i tabellen i vedlegget i beslutning 2011/163/EU markert med symbolet "Δ" for å indikere trekanthandel med den akutelle arten eller vare.

For trejdeland som ikke har en fremlagt en overvåkingsplan for storfe, sauer/geiter, svin, hester eller fjørfe, men som ber om å bruke bearbeides animalske produkter fra disse artene for å produsere sammensatte produkter til eksport til EU-unionen, bør det på forespørsel være mulig å produsere slike sammensatte produkter, forusatt at de bearbeidede produktnene har opprinnelse i enten en medlemsstat eller et godkjent tredjeland som er omfattet av kravene til dyrehelse og folkehelse fastsatt i forordning (EU) 2019/625, forordning (EU) 2020/692, forordning (EU) 2020/2235 og (EU) 2021/404. For å få oversikt over hvilke tredjeland dette gjelder, er dette i tabellen i vedlegget i beslutning 2011/163/EU markert med symbolet  "O" i den relevante kolonnen for de pågjeldende dyrearter. 

Tredjeland som har sendt inn en overvåkingsplaner for enten akvakulturprodukter, melk eller egg og som har sendt en forespørsel om produksjon av sammensatte produkter, bør ha muligheten til å produsere sammensatte produkter, som er beregnet for eksport til EU-unionen og som inneholder slike bearbeidede produkter. Det forutsettes at de bearbeidede produktene har sitt opphav i en medlemsstat eller i godkjente tredjeland. For å få oversikt over hvilke tredjeland dette gjelder, bør de berørte tredjelandene inn tabellen i vedlegget til beslutning 2011/163/EU markeres med symbolet "O".

Listen over tredjeland for bløtdyr er nødvendig på grunn av de endrede sertifiseringskravene som gjelder for oppdrett av bløtdyr. For øyeblikket er det i henhold til direktiv 96/23/EF ikke noen krav om at tredjeland skal sende inn planer for bløtdyr til EU-kommisjonen. Den eneste relevante overvåkingen av restkonsentrasjoner av forurensninger i produksjonen av oppdretts bløtdyr utføres ifølge EU-kommisjonen i forordning (EU) 2019/627, og tredjelandene som oppfyller disse vilkårene er oppført i vedlegg VIII i  forordning (EU) 2021/405. Ettersom disse tredjelandene oppfyller kravene i artikkel 56–59 i forordning (EU) 2019/627, inkludert overvåking av restkonsentrasjoner, bør disse landene markers med 'M' som en indikasjon på bløtdyr i kolonnen "Akvakultur" i tabellen i vedlegget til beslutning 2011/163/EU.

Enkelte land har bedt om å eksportere til EU-unionen vedr. sammensatte produkter som inneholder bearbeidede produkter fra bløtdyr med opprinnelse enten i medlemsstater eller godkjente tredjeland som er oppført i vedlegg VIII i forordning (EU) 2021/405. Land merket med "X" i tabellen i vedlegget i beslutning 2011/163/EU for minst ett av følgende produkter: storfe, sau/geit, hest, svin, fjørfe, akvakultur, melk, egg eller vilt, har gitt tilstrekkelige garantier knyttet til deres offisielle kontrollsystem. Derfor bør alle de landene markeres med en "P" i kolonnen "Akvakultur" i tabellen, slik at de kan bruke berarbeidede bløtdyrprodukter med opprinnelse i enten medlemssater eller godkjente trejdeland for å produsere og eksportere sammensatte produkter som inneholder bearbeidede produkter fra bløtdyr.

Endring av kategorien "akvakultur" i vedlegget i beslutning 2011/163/EU:

I tabellen i vedlegget til beslutning 2011/163/EU er kategorien «Akvakultur produkter» delt inn i fire underkategorier for at disse underkategoriene skal samsvare med standardsertifikatene for bruk av import til EU-unionen som fastsatt i forordning (EU) 2020/2235 og de tilsvarende lister over tredjeland som har tillatelse til å importere slike produkter til EU-unionen, jf. gjennomføringsforordning (EU) 2021/405. Men nyere erfaring viser at en slik underkategorisering av akvakulturprodukter ikke gir den nødvendige klarhet for personell som kontrollerer ved grensekontrollstasjoner. Det er derfor mest hensiktsmessig å gjeninnføre en samlet kolonne for akvakultur i tabellen i vedlegget til beslutning 2011/163/EU.

Godkjente restkontrollprogrammer og oppdatering av vedlegget i beslutning 2011/163/EU:

Flere ulike tredjeland har gitt tilstrekkelige garantier til EU for deres restkontrollprogrammer og de har fått godkjent sine programmer. På bakgrunn av dette vil disse tredjelandene bli gjenspeilet i vedlegget i beslutning 2011/163/EU i forhold til de godkjenningene som er gitt til de ulike tredjeland innen de ulike kategoriene.

Beslutning 2011/163/EU endres ved at det i nye artikler 2a til 2e innføres bruk av nye symboler i vedlegget: 

- Tredjeland som ikke har forelagt en overvåkingsplan for restkonsentrasjoner for dyr og animalske produkter, men som har basert seg på forespørsel fra et tredjeland som har til hensikt å eksportere animalske produkter til EU-unionen ved hjelp av animalske råvarer med opprinnelse i en medlemsstat eller fra et tredjeland som det er fremlagt en overvåkingsplan for restkonsentrasjoner i henhold til artikkel 29 i direktiv 96/23/EF. Disse landene er markert i tabellen i vedlegget med symbolet "Δ" for å indikere trekanthandel.

- Tredjeland som ikke har presentert en overvåkingsplan for restkonsentrasjoner for storfe, sauer/geiter, svin, hester eller fjørfe, men som på forespørsel fra et tredjeland har til hensikt å eksportere sammensatte produkter til EU-unionen, ved bruk av bearbeidede animalske produkter fra disse artene med opprinnelse i en medlemsstat eller et godkjent tredjeland, er markert med en "O" i kolonnen for de relevante dyreartene i tabellen i vedlegget.

- På forespørsel fra et tredjeland markert med en "X" i en av kategoriene for akvakulturprodukter, melk eller egg i tabellen i vedlegget markert med en 'O' for de øvrige av disse kategoriene.

-  Alle tredjeland oppført i vedlegg VIII i forordning (EU) 2021/405 for levende, nedkjølte, frosne eller bearbeidede toskallede bløtdyr, pigghuder, pungdyr og havsnegler, er markert i tabellen i vedlegget med en 'M' som indikerer bløtdyr.

- Alle tredjeland som produserer sammensatte produkter fra bearbeidede produkter fra bløtdyr, toskallede bløtdyr og som enten kommer fra medlemsstater eller tredjeland oppført i vedlegg VIII til forordning (EU) 2021/405, er markert med "P" i tabellen i kolonnen "Akvakultur" i vedlegget til beslutning 2011/163/EU for bearbeidede produkter avledet fra bløtdyr. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler. Rettsakten gjennomføres etter forenklet prosedyre. Endringene som innføres i nye artiklerne 2a til 2e i beslutning 2011/163/EU vil bli gjenspeilet i fotnotene i tabellen i vedlegget "Liste over tredjeland med godkjente restkontrollprogrammer" i forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessige trygge næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen, forbrukere eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/1390
Celexnr.: 32022D1390

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: